สิ่งที่ต้องจัดทำให้มีในกองลูกเสือสามัญ

1. สถานที่ฝึกอบรมทั้งที่ร่มและกลางแจ้ง

2.ห้องประชุม หรือ ห้องลูกเสือโดยเฉพาะ

3. ทะเบียน  ลส.  ต่างๆ

คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ใบโอนกองลูกเสือ
รายงานการลูกเสือประจำปี
ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
รายงานการเงินลูกเสือ
ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
ใบตั้งกองลูกเสือ
ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ
ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
SCOUT

 4. บันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียน

5. บันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

6. บัญชีรายชื่อ

7. สมุดหมายเหตุกอง

8. แผนภูมิต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือเพื่อประกอบการสอน

9. บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่

10. หนังสือคู่มือต่างๆ

 

อ้างอิง  จาก    http://boyscouts.obec.go.th/scout/form/form1.html

และเอกสาร ประกอบการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง