คณะวิทยาศาสตร์วันที่ 3 มิถุนายน นี้ได้แนะนำการใช้ Blog V.2 กับคณะวิทยาศาสตร์ มข.จำนวน 45 ท่าน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน พัสดุ การเงิน สารบรรณ บัณฑิตศึกษา ทุกท่านสามารถเปิด Blog ได้ด้วยตนเอง และเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้