หลักสูตร 51

wa
หลักสูตร 51

การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551

ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่

1.

ศึกษาธิการประกาศ ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้

293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้สถานศึกษา ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ ( กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่กระทรวง

1.1

ปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ในชั้นประถมศึกษาปีที่

1.2

1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ในชั้นประถมศึกษาปีที่

1.3

พุทธศักราช

1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ทุกชั้นเรียน

2.

โรงเรียนทั่วไป ให้ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้

2.1

ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ในชั้นประถมศึกษาปีที่

2.2

1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ในชั้นประถมศึกษาปีที่

2.3

พุทธศักราช

สถานศึกษา ที่ต้องใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ทุกชั้นเรียน 2551 ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และเตรียมการจัดทำสิ่งต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้ว เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางฯ สถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.curriculum51.net และกระทรวงศึกษาธิการจะทะยอยส่งเอกสารเป็นรูปเล่มให้สถานศึกษาที่ต้องใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่เดือนมกราคม เอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ มีดังนี้

1.

2.

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ............. ตามหลักสูตร 2551 จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ 1 เล่ม

www.kroobannok.com

2

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ แกนกลาง มี

3 เล่ม ดังนี้

1.

แนวทางการบริหารหลักสูตร

2.

แนวทางการจัดการเรียนรู้

3.

นอกจากนี้ สถานศึกษา ที่สนใจสามารถขอยืมได้จากผู้ที่ได้รับการอบรมเป็นวิทยากร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

เมื่อได้เอกสารแล้ว ฝ่ายวิชาการและคณะครูของสถานศึกษาควรศึกษารายละเอียดในเอกสารให้เข้าใจ โดยเฉพาะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2551 ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ผ่านการอบรมอย่างน้อยเป็นศึกษานิเทศก์ จำนวน 7 คน และครูโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯ จำนวน 3 คน 2551 ได้กำหนด วิสัยทัศน์ ” “ หลักการ ” “ จุดหมาย ” “ สมรรถนะสำคัญ ” “ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ” “ มาตรฐานการเรียนรู้ ( รวมทั้งตัวชี้วัด )” “ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ” “ โครงสร้างเวลาเรียน และศึกษาเอกสาร แนวทางการบริหารหลักสูตร อย่างละเอียดจะทำให้ทราบว่าสถานศึกษาจะต้องดำเนินการใช้หลักสูตรฯ อย่างไร เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ จะให้แนวการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย สื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดทำคำอธิบายรายวิชา การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ส่วนเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนะนำการบริหารจัดการงานวัดผลของสถานศึกษา การจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ตลอดจนเอกสารหลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน warop namkham

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตร 51

หมายเลขบันทึก: 367032, เขียน: 16 Jun 2010 @ 22:14 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 18:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 แวะมาทักทายและหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ

kazam
IP: xxx.7.131.187
เขียนเมื่อ 

แบบบันทึกการประเมินผลการเรียนทั้งระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตร 51

ซึ่ง ออกแบบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิชาการและการวัดและประเมินผล จบปริญญาโทด้านการวัดปละประเมินผลโดยตรง จึงใช้ความรู้และประสบการณ์ออกแบบให้ง่ายต่อการบันทึก ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อประหยัดเวลาและลดภาระงานของคุณครู

ลองเข้าไปดูตัวอย่างได้ที่ http://www.kroobannok.com/33185