การเรียนการสอนในยุคโกภิวัตร ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในตำราหรือผู้สอนเท่านั้น  ดังนั้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้จำเป็นต้องหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเข้าไปศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  เพื่อตอบสนองพรบ.การศึกษา ปี 2542