จากการเข้าร่วมสัมมนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รับฟังเรื่องที่น่าสนใจจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นายสนอง  อิ่มเอม อดีตผู้บริหารของ สอศ. ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบร่วมกับ สมศ. ท่านได้ให้ความรู้และเสนอแนะแนวทางที่หลายหลายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สำหรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษาใหม่ ซึ่งสรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้

 

 

Photobucket

บอร์ดและนิทรรศการ 3D วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

 

 

*มาตรฐานผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา  มีตัวบ่งชี้ 3 ตัวได้แก่เรื่อง การทำสิ่งประดิษฐ์แล้วเอาไปใช้ในชุมชน ย้อนหลัง 3 ปี สอบผ่านข้อสอบทางวิชาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ (วี-เน็ต)  ซึ่งจะดูคุณภาพเป็นหลักนั้นคือ 1. มีคุณธรรมจริยธรรม  2. ทักษะการสื่อสาร เทคโนโลยีในด้านภาษา สื่อสารทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. มีสมรรถนะตามอาชีพตามสาขาวิชา หากมีสถาบันคุณวุฒิก็จะใช้สถาบันนี้มาจับประเด็นนี้ด้วย  ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 1 ปี รอบนี้ถ้า ปวช. ไปศึกษาต่อ ปวส. นับรวมด้วย แต่ถ้าไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีไม่นับให้  น้ำหนักของมาตรฐานนี้มีถึง 50 เปอร์เซ็นต์

 

 

*มาตรฐานวิจัย นวัตกรรมทางวิชาชีพ ต้องเป็นผลงานในลักษณะ R and D (Research and Develop) เช่น ทำผลงาน คศ. 3 มีรายงานผลการใช้ และจะต้องระบุชัดเจนว่า ได้รับการเผยแพร่ คือ เอกสารนั้นได้รับการพิมพ์เผยแพร่ อาจจะต้องมีหลักฐานไว้ให้ดูด้วย

 

*มาตรฐานบริการวิชาการและวิชาชีพ ต้องมีการออกบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ มีศูนย์วิทยบริการ เช่น มีหนังสือตำราเรียน วารสารทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทางคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware)  รวมถึงร้อยละบริการธุรกิจที่เกิดจากการบริการ

 

*มาตรฐานที่เกี่ยวข้องตามลักษณะของสถานศึกษา มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศิลปะประเพณีที่ดีงาม พร้อมกับเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น โรงเรียนสีขาว  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

 

*มาตรฐานการบริหารและการพัฒนา ดูที่ผู้สอนได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาหลักสูตร

 

*มาตรฐานการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ต้องเป็นการพัฒนา ตรวจสอบ มีการปรับปรุงหรือไม่ และข้อมูลจะต้องทันสมัยถูกต้องน่าเชื่อถือ

 

การตรวจรอบสามนี้ จะมี 2 ระดับคือ  รับรอง  กับ ไม่รับรอง และมาตรฐานนี้ยังไม่นิ่งต้องมีการปรับปรุงแต่คงจะไม่ได้แตกต่างจากนี้เท่าไรนัก

 

การสรุปการบรรยายนี้ เป็นการสรุปแบบย่อความ เนื่องจากวิทยากร ใช้วิธีบรรยายในลักษณะเล่าเรื่อง ผู้เขียนอาจจะตกหล่นในรายละเอียดสำคัญ หากมีข้อความใดผิดพลาดหรือขาดรายละเอียดที่สำคัญก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย...

 

 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์   เขียนวันที่ 16 มิถุนายน  2553
จากการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 25-26  พฤษภาคม  2553  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี