การเรียนกฏหมายการศึกษา

นุชนาฏ
กฏหมายการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#กฏหมายการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 366061, เขียน: 12 Jun 2010 @ 15:16 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 14:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

พระราชบัญญัติ

เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้

ตำแหน่งที่ไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้นำบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งมาบังคับโดยอนุโลมเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน

มาตรา ๔ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เหมาะสม เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการประเภทอื่นภาวะเศรษฐกิจ และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่จำเป็นด้วย

ในกรณีที่มีการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้สูงขึ้น ให้ปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ให้สูงขึ้นในอัตราร้อยละเท่ากัน และให้ถือเป็นบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ถ้าการปรับอัตราดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตราสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาเพื่อการนั้นแล้ว การปรับให้กระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งท้าย พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทำให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือน เงินวิทยฐาะ และเงินเดือนประจำตำแหน่งของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

การแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.เงินเดือนฯ ข้าราชการครูฯ ตอนที่ ๖

เงินเดือนข้าราชการครู

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง ๑๖,๘๔๐ ๒๙,๗๐๐ ๓๖,๐๒๐ ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐ ๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ำ ๘,๗๐๐ ๑๑,๙๓๐ ๑๕,๔๑๐ ๑๘,๙๑๐ ๒๙,๙๐๐ ๔๑,๗๒๐

ขั้นต่ำชั่วคราว ๗,๙๔๐ ๘,๑๓๐ ๑๒,๕๓๐ ๑๒,๕๓๐ ๒๓,๒๓๐ ๒๘,๕๕๐

อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ คศ.๕

หมายเหตุ *ได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรปรับปรุงการจัดโครงสร้างเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นโครงสร้างเงินเดือนแบบช่วง โดยกำหนดเงินเดือนเฉพาะขั้นต่ำและขั้นสูงในแต่ละอันดับเงินเดือนไว้ ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารค่าตอบแทนโดยการเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละตามผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนดได้ยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดการเลื่อนเงินเดือนตามขั้นที่กำหนดอัตราเงินเดือนไว้ก่อนล่วงหน้า สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

วิพล นาคพันธ์ เรียบเรียง

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ดันพรบ.เงินเดือนใหม่ครูปรับขั้นสูงสุด

ครูได้เฮอีกแล้ว "ชินวรณ์" เร่งดัน พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะครูเข้า ครม.ขั้นสูงสุด 66,480 บาท แต่โดนเสียงค้านเงินวิทยฐานะทำให้เหลื่อมล้ำกับข้าราชการส่วนอื่นๆ แต่สำนักงบฯ เห็นด้วย มองสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นสูงของ ก.พ.

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... ที่ยกร่างขึ้นใหม่ว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว ซึ่งตนยืนยันที่จะเสนอปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงจาก 64,340 บาทเป็น 66,480 บาท แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) และสำนักงบประมาณจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ทั้งนี้ตนจะประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะเร่งนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากรัฐบาลต้องการผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยเร็ว เพราะเป็นนโยบายสำคัญของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาภาพรวมทั้งระบบการศึกษาในด้านการสอนของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีนายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ เป็นประธาน

อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพบว่า กงช.เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะเป็นการกำหนดอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แต่ไม่เห็นด้วยในส่วนของอัตราเงินวิทยฐานะ ซึ่งกำหนดโดยใช้เงินประจำตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งประเภทงานวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ อัตรา 15,600 บาท เนื่องจากจะทำให้เหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่นๆ สำนักงาน ก.พ.ไม่เห็นด้วยกับการปรับอัตราเงินวิทยฐานะของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จากอัตราสูงสุด 13,000 บาท เป็น 15,600 บาท เพราะจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่น เนื่องจากอัตรา 15,600 บาท เป็นอัตราเงินประจำตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งประเภทวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ระดับ 11 ระดับทรงคุณวุฒิของข้าราชการพลเรือนสามัญ ส่วนสำนักงบประมาณเห็นด้วยกับร่างดังกล่าว แต่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับข้าราชการครูและบุคคลลาการทางการศึกษา (คศ.3) คศ.4 และ คศ.5 แตกต่างจากบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เหลื่อมล้ำจึงเห็นว่าควรทบทวนการปรับบัญชีขั้นต่ำให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

นายชิวรณ์กล่าวอีกว่า ตนได้มอบหมายให้นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศธ. และนายประเสริฐ งามพันธ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.นำความเห็นของหน่วยงานต่างๆ มาศึกษา โดยได้เปรียบเทียบบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับร่างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูฯ ฉบับใหม่ มีดังนี้ ครูผู้ช่วยขั้นต่ำชั่วคราว อัตราเดิม 7,940 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 7,940 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 8,700 อัตราใหม่ 8,700 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 16,840 บาท อัตราใหม่ 16,840 บาท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คศ.1) ขั้นต่ำชั่วคราว อัตราเดิม 7,940 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 8,130 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 11,930 อัตราใหม่ 11,930 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 27,500 บาท อัตราใหม่ 29,700 บาท เพิ่มขึ้น 8% คศ.2 ชำนาญการ ขั้นต่ำชั่วคราว อัตราเดิม 12,530 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 12,530 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 15,410 อัตราใหม่ 15,410 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 33,540 บาท อัตราใหม่ 36,020 บาท เพิ่มขึ้น 7.39% คศ.3 ชำนาญการพิเศษ ขั้นต่ำชั่วคราวอัตราเดิม 12,530 บาทต่อเดือน อัตราใหม่ 12,530 บาท ขั้นต่ำอัตราเดิม 18,910 อัตราใหม่ 18,910 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 47,450 บาท อัตราใหม่ 50,550 บาท เพิ่มขึ้น 6.33% คศ.4 เชี่ยวชาญ ขั้นต่ำอัตราเดิม 23,230 อัตราใหม่ 23,230 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 50,550 บาท อัตราใหม่ 59,770 บาท เพิ่มขึ้น 18.9% คศ.5 เชี่ยวชาญพิเศษ ขั้นต่ำอัตราเดิม 28,550 อัตราใหม่ 28,550 บาท ขั้นสูงอัตราเดิม 64,340 บาท อัตราใหม่ 66,480 บาท เพิ่มขึ้น 3.32%.

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2550

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) 2550

- - - - บาท -- --

24 - - - 47,450 - -

23.5 - - - 46,670 - -

23 - - - 45,900 - -

22.5 - - - 45,120 - --

22 - - - 44,340 - -

21.5 - บาท - 43,570 - --

21 - 27,500 - 42,790 - -

20.5 - 27,070 บาท 42,020 บาท -

20 - 26,620 33,540 41,230 50,550 -

19.5 - 26,180 33,020 40,590 49,770 บาท

19 - 25,740 32,480 39,930 49,000 64,340

18.5 - 25,310 31,960 39,280 48,220 63,270

18 - 24,870 31,420 38,620 47,450 62,200

17.5 - 24,430 30,900 37,980 46,670 61,140

17 - 23,990 30,360 37,320 45,900 60,060

16.5 - 23,550 29,840 36,660 45,120 59,000

16 - 23,110 29,320 36,020 44,340 57,940

15.5 - 22,680 28,780 35,360 43,570 56,860

15 - 22,250 28,260 34,710 42,790 55,800

14.5 บาท 21,820 27,720 34,050 42,020 54,740

14 16,840 21,410 27,200 33,410 41,240 53,690

13.5 16,480 20,990 26,690 32,790 40,460 52,630

13 16,110 20,590 26,170 32,160 39,680 51,590

12.5 15,780 20,180 25,690 31,560 38,940 50,530

12 15,410 19,790 25,200 30,960 38,190 49,480

11.5 15,040 19,390 24,730 30,380 37,480 48,440

11 14,690 19,010 24,250 29,800 36,780 47,390

10.5 14,330 18,650 23,780 29,220 36,070 46,350

10 13,960 18,280 23,320 28,660 35,350 45,310

9.5 13,610 17,910 22,860 28,100 34,670 44,280

9 13,110 17,560 22,420 27,550 33,990 43,240

8.5 12,820 17,200 21,980 27,000 33,310 42,220

8 12,530 16,840 21,540 26,470 32,630 41,190

7.5 12,220 16,480 21,110 25,930 31,950 40,180

7 11,930 16,110 20,670 25,390 31,280 39,180

6.5 11,650 15,780 20,220 24,850 30,580 38,180

6 11,350 15,410 19,800 24,310 29,900 37,220

5.5 11,060 15,040 18,350 23,770 29,230 36,240

5 10,660 14,690 18,910 23,230 28,550 35,290

4.5 10,420 14,330 18,480 22,690 27,880 34,350

4 10,190 13,960 18,040 22,160 27,200 33,410

3.5 9,940 13,610 17,590 21,610 26,520 32,590

3 9,700 12,240 17,150 21,080 25,860 31,770

2.5 9,480 12,880 16,720 20,520 25,200 30,960

2 9,230 12,530 16,280 19,990 24,540 30,140

1.5 8,990 12,220 18,840 19,440 23,880 29,350

1 8,700 11,930 15,410 18,910 23,230 28,550

- 8,500 11,650 15,040 18,480 - -

- 8,320 11,350 14,690 18,040 - -

- 8,130 11,060 14,330 17,590 - -

- 7,940 10,700 13,960 17,150 - -

- - 10,470 13,610 16,720 - -

- - 10,190 13,240 16,280 - -

- - 9,940 12,800 18,840 - -

- - 9,700 12,530 15,410 - -

- - 9,480 -- 15,040 - -

- - 9,230 -- 14,690 - -

- - 8,990 -- 14,330 - -

- - 8,770 -- 13,960 - -

- - 8,540 -- 13,610 - -

- - 8,320 -- 13,240 - -

- - 8,130 - - 12,800 - -

- - 7,940 -- 12,530 - -

ขั้น ครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 อันดับ คศ.2 อันดับ คศ.3 อันดับ ค.ศ.4 อันดับ คศ.5

โดย........ นางนุชนาฏ วิทยา รหัส 535310123

ครูจ๋าส่งงานเรียบร้อยหรือยังค่ะ