การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
เป็นหน้าที่โดยตรงของมนุษย์
แม้เราไม่รู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
สักวันหนึ่ง ไม่เราก็คนที่เรารัก
ต้องตกทุกข์ได้ยากโดยไร้ผู้คนสนใจ

การช่วยเหลือคือการช่วยให้เพื่อนมนุษย์
ดำรงชีพอยู่ได้โดยปรกติสุข
ภายใต้กิจกรรม ที่เขากระทำอยู่
จะโดยสมัครใจ หรือโดยจำเป็นก็ตาม

การช่วยเหลือผู้อื่นนั้น
ต้องทำในสิ่งที่เขาพอใจ
และไม่เกินจำเป็นสำหรับเขา
ไม่ใช่ทำในสิ่งที่เราพอใจ และคิดว่ามันน่าทำ

การช่วยเหลือที่ดีที่สุด
ก็คือการช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ด้วยดี