รายงานผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น


ผลการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารหลักสูตรแกนกลาง 2551....................................................................................... 

 

บทที่ 1

บทนำ

 

 

 

บทที่ 2

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 

 

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีดำเนินกร

   การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นนั้น โรงเรียนได้สำรวจข้อมูลในตำบลปากแพรก  ด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากร  การประกอบอาชีพ ความสนใจ การศึกษาของประชากร ข้อมูลสถานที่สำคัญ ข้อมูลธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม สถาบันทางศาสนา การสาธารณสุข การคมนาคม ข้อมูลสาธารณสุข  ขัอมูลสาธารณูประโภค ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ตลอดความช่วยเหลือขององค์กรภายนอก แล้วนำข้อมูลมาสังเคราะห์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการสอนนักเรียน  ในที่สุดโรงเรียนพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทรัพยากรบุคคล มีความชำนาญ และประสบความสำเร็จในการทำเรือโบราณจำลอง ประกอบกับโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ด้านวิทยากร และวัสดุการเรียนการสอน โรงเรียนจึงได้บูรณาการหลักการช่างสิบหมู เป็นหลักสูตรท้องถิ่น จึงเรียกว่า " การจัดทำหลักสูตรช่างสิบหมู่สู่หลักสูตรท้องถิ่นขึ้น" ประกอบด้วยกลุ่มช่าง 4 ช่างคือ

    1. ช่างทำเรือโบราณจำลอง

    2. ช่างแกะสลักหนัง

    3. ช่างกดลายปดทอง

    4. ช่างผ้าบาติก บูรณาการผ้าพบฎ จึงได้ดำเนินการดังนี้

1.เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 4 ท่านมาให้ความรู้เบื้องต้น ความสนใจแก่นักเรียน

2. ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดของตนเอง จึงได้นักเรียนที่สนใจ  4 กลุ่มวิชาดังกล่าว

3. โรงเรียนจึงเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นวิทยากร และแบ่งครู เป็น 4 กลุ่มตมกลุ่ม

ช่างดังกล่าวเพื่อเป็นครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

   3.1 ควบคุมดูแลนักเรียนในกลุ่มที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

   3.2 เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการบันทึกผลการสอนเป็นลายลักษณ์อักษร และสังเคราะห์

เป็นเอกสารทางวิชาการ เพื่อเขียนวิเคราะห์เป็นหลักสูตรของวิชาทั้ง 4 วิชา

4. การจัดการเรียนการสอน ได้ดำเนินการดังนี้

   4.1 จัดคาบเรียนของวันศุกร์ทุกสัปดาห์เวลา 13.00 น-16.30 น.

   4.2 ครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม เพื่อเขียนบันทึกผลการสอน ตามขั้นตอน และบันทึกภาพ

ประกอบการสอนของวิทยากร

  

 

 

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

 

 

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

การประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นดังนี้

     1.ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม

     2. ให้ผู้ปกครอง/ชุมชน และกรรมการสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม

     3. ให้นักเรียนแสดงผลงานของตนเอง

     4. จัดประกวดชิ้นงานของนักเรียน

     5. โรงเรียนให้รางวัล โดยการซื้อชิ้นงานของนักเรียน

 

 

เอกสารอ้างอิง

 

 

ภาคผนวก

หมายเลขบันทึก: 365616เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2010 21:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 22:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท