ตัวอย่างแผนการสอนระดับอนุบาล ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สุเทพ
ขอเผยแพร่แผนการจัดประสบการณ์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอนุบาล

วันนี้ขอเผยแผร่แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัย ของโรงเรียนผม เพื่อให้พี่น้องชาว เรา ได้ช่วยกันพิจารณาติชมครับ

อนึ่ง ถ้าอ่านแล้วติชมด้วยนะครับ   จะได้รีบนำกลับไปแก้ไข ให้อาจารย์ จินดา ด้านซ้าย ครับผม 

 

โรงเรียนบ้านคูขาด  (สถิตย์อุปถัมภ์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

สิ่งที่เด็กรู้แล้ว

สิ่งที่เด็กอยากรู้ 

สิ่งที่เด็กควรรู้ 

1.  พ่อแม่เป็นชาวนา  ปลูกพืช  และเลี้ยงสัตว์ไว้กินเหลือกินก็ขาย

1.  เราจะดำรงชีวิตด้วยการยึดหลักอะไร

2.  เราจะปฏิบัติตนอย่างไรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.  การเกษตรแบบพอเพียงเป็นอย่างไร

1.  เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร

2.  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3.  หลักความพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงพอเพียง

 

พออยู่  พอกิน                      พอใช้  พอใจ

เด็กๆไทย                                               จงจำให้มั่น

อดทน                    อดออม                  อดกลั่น  (ซ้ำ)

เธอและฉัน           มีความพอเพียง

 

                                                                (นางจินดา  ด่านซ้าย)

 

 

                                    เพลงเศรษฐกิจพอเพียง

 

พวกเรารู้จักประมาณ          เราใช้เงินทองต้องมีเหตุผล

ยึดหลักพอเพียงไว้ก่อน                      เราไม่เดือดร้อนเพราะเรามีภูมิคุ้มกัน  (ซ้ำ)

 

                                                                                (นางจินดา  ด่านซ้าย)

 

                                    เพลง  3 อ

 

3 อ  ของเรานี้เอย                                                อย่าละเลยจำไว้ให้ดี

3 อ  มีประโยชน์ทุกที่  (ซ้ำ)             พวกเรานี้มี  3 อ  เอย

อดทน                    อดออม                  อดกลั้น  (ซ้ำ)

 

                                                                                (นางจินดา  ด่านซ้าย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เศรษฐกิจพอเพียง

                วันที่  21  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2552            ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552

......................................................................................................................................................................

 

จุดประสงค์

1.  เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกายประกอบเพลงได้

2.  เด็กปฏิบัติตามสัญญาณได้

3.  เด็กบอกความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้

4.  เด็กบอกแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงได้

5.  เด็กทำงานร่วมกับเพื่อนได้

6.  เด็กเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานและปลอดภัยได้

7.  เด็กนำบัตรภาพและสัญลักษณ์มาจับคู่กันได้

8.   เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้

                สาระที่ควรรู้

                1.  การแสดงออกทางการเคลื่อนไหว

                2.  การแสดงท่าทางตามจินตนาการ

                3.  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

                4.  การพอประมาณ

                5.  สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ

                6.  การสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง

                7.  การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น

                8.  การระมัดระวังความปลอดภัย

                9.  การแสดงออกทางอารมณ์

ประสบการณ์

                1.  การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

                2.  การเริ่มต้นและหยุดการกระทำโดยสัญญาณ

                3.  การร้องเพลง

                4.  การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงเพลง

                5.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

                6.  การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยการวาดภาพ

                7.  การแก้ปัญหาในการเล่น

                8.  การเล่นอิสระ

                9.  การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

                10.  การเล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

                1.  เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง  “เศรษฐกิจพอเพียง”

                2.  เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง  “เศรษฐกิจพอเพียง”  อย่างอิสระ

                3.  ให้เด็กเล่าประสบการณ์ที่เคยได้ยิน  เรื่องการใช้ชีวิตพอเพียง

                4.  เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้คำถามดังต่อไปนี้

                5.  เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง  “รวมเงิน”  เพลงจบเด็กจับกลุ่ม  10  คน

                6.  ให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นดังนี้

                                กลุ่มที่  1  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  คำว่ารู้จักประมาณ

                                กลุ่มที่  2  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีเหตุผล

                                กลุ่มที่  3  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภูมิคุ้มกัน

                8.  เด็กแต่ละกลุ่มสรุปสิ่งที่ได้แล้ววาดเป็นภาพ

                9.  เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกันเล่าเรื่องจากภาพที่วาด

                10.  เด็กแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน

11.  เด็กและครูร่วมกันสรุป  การรู้จักประมาณ  การทำอะไรไม่มากเกินไป  ไม่น้อยเกินไป  อยู่  บนทางสายกลาง

                12.  เด็กและครูช่วยกันสรุปความหมายและแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้

           เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  การมีรายได้  พึ่งพาตนเองได้  โดยมีปัจจัยคือ  ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  อาหาร  ยารักษาโรค

           แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  รู้จักประมาณในการใช้จ่าย  มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน

                13.  การละเล่นของเด็กไทย

สื่อการเรียนรู้

                1.  เพลงเศรษฐกิจพอเพียง  เพลงรวมเงิน 

                2.  กลอง

                3.  ภาพเศรษฐกิจพอเพียง

                4.  สีเทียน

                5.  กระดาษกรุ๊ป

                6.  การละเล่นของเด็กไทย

การประเมินผล

                1.  สังเกตการณ์เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย

                2.  สังเกตการณ์เคลื่อนไหวประกอบเพลง

                3.  สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม

                4.  สังเกตการณ์แสดงความคิดเห็น

                5.  สังเกตการณ์ทำงานร่วมกับเพื่อน

                6.  สังเกตการณ์เล่น

 

เพลงพอเพียง

 

พออยู่  พอกิน                      พอใช้  พอใจ

เด็กๆไทย                                               จงจำให้มั่น

อดทน                    อดออม                  อดกลั่น  (ซ้ำ)

เธอและฉัน           มีความพอเพียง

 

                                                                (นางจินดา  ด่านซ้าย)

 

 

                      เพลงเศรษฐกิจพอเพียง

 

                พวกเรารู้จักประมาณ          เราใช้เงินทองต้องมีเหตุผล

                              ยึดหลักพอเพียงไว้ก่อน                              เราไม่เดือดร้อนเพราะเรามีภูมิคุ้มกัน  (ซ้ำ)

 

                                                                                (นางจินดา  ด่านซ้าย)

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียง   ระดับปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  22  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2552            ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552

......................................................................................................................................................................

 

จุดประสงค์

                1.  เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกายอย่างอิสระได้

                2.  เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการได้

                3.  เด็กบอกหลักความพอเพียงได้

                4.  เด็กแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนได้

                5.  เด็กทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                6.  เด็กเล่าเรื่องจากภาพได้

                7.  เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้

                สาระที่ควรรู้

                1.  การแสดงออกทางการเคลื่อนไหว

                2.  การแสดงท่าทางตามจินตนาการ

                3.  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                4.  สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ

                5.  สนทนาเล่าเรื่องและโต้ตอบ

                6.  การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

                7.  การแสดงออกทางอารมณ์

                8.  การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด

ประสบการณ์สำคัญ

                1.  การเคลื่อนไหว

                2.  การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อต่างๆ

                3.  การเริ่มต้นและหยุดการกระทำโดยสัญญาณ

                4.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

                5.  การร้องเพลง

                6.  การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงเพลง

                7.  การแก้ปัญหาในการเล่น

                8.  การแสดงความรู้สึกผ่านคำพูด

                9.  เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย

กิจกรรมการเรียนรู้

                1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกายอย่างอิสระเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเด็กปฏิบัติตามคำสั่ง

                2.  สมมติให้มุมต่างๆ  เป็นมุมพออยู่  พอกิน  พอใช้

                3.  เด็กเคลื่อนไหวอย่างอสระเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด  ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง

                                -  เด็กกระโดดไปมุมพออยู่

                                -  เด็กเดินไปมุมพอกิน

                                -  เด็กเดินไปมุมพอใช้

                                -  เด็กวิ่งไปมุมพอใจ

                                -  ผลัดเปลี่ยนคำสั่ง

                4.  เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง   “พอเพียง”   

                5.  เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักความพอเพียง  คำว่าพออยู่  พอกิน  พอใช้  พอใจ

                6.  เด็กจับกลุ่มๆ ละ  10  คน  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

                                กลุ่มที่  1  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ  คำว่า  พออยู่

                                กลุ่มที่  2  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ  คำว่า  พอกิน

                                กลุ่มที่  3  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ  คำว่า  พอใช้

                                กลุ่มที่  4  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ  คำว่า  พอใจ

                7.  เด็กแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้ของคำว่า  พออยู่  พอกิน  พอใช้  พอใจ  แล้วรวมกันวาดภาพ

                8.  เด็กเล่าเรื่องจากภาพให้ครูฟัง  ครูเขียนคำ  ในภาพให้เด็ก 

                9.  ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอจากแผนภาพและนำผลงานไปติดไว้หน้าห้องเรียน

                10.  เด็กและครูร่วมกันสรุป  ความมีเหตุผล

                11.  เด็กเล่นการละเล่นของไทย

สื่อการเรียนรู้

                1.  กลอง

                2.  เพลง  พอเพียง

                3.  สีเทียน

                4.  กระดาษกรุ๊ป

                5.  เกมการศึกษา

 

 

ประเมินผล

                1.  สังเกตการณ์เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย

                2.  สังเกตการณ์ปฏิบัติตามคำสั่ง

                3.  บอกหลักความพอเพียงได้

                4.  สังเกตการณ์แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น

                5.  สังเกตการณ์ทำงานร่วมกับผู้อื่น

                6.  สังเกตการณ์เล่าเรื่องจากภาพ

                7.  สังเกตการณ์เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

เพลงพอเพียง

 

พออยู่  พอกิน                      พอใช้  พอใจ

เด็กๆไทย                                               จงจำให้มั่น

อดทน                    อดออม                  อดกลั่น  (ซ้ำ)

เธอและฉัน           มีความพอเพียง

 

                                                                (นางจินดา  ด่านซ้าย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  23  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2552            ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552

......................................................................................................................................................................

จุดประสงค์

                1.  เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระได้

                2.  เด็กทำท่าทางประกอบเพลงได้

                3.  เด็กบอกความมีเหตุผลได้

                4.  เด็กแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนได้

                5.  เด็กทำงานร่วมกับเพื่อนได้

                6.  เด็กเล่นการละเล่นพื้นบ้านได้

                7.  เด็กนำบัตรคำ  มาจับคู่กันได้

                8.  เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้

                สาระที่ควรรู้

                1.  การแสดงออกทางการเคลื่อนไหว

                2.  การแสดงท่าทางตามจินตนาการ

                3.  ความมีเหตุผลด้วยการยึดหลัก  3  อ

                4.  สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ

                5.  การสนทนาโต้ตอบและการเล่าเรื่อง

                6.  การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

                7.  การแสดงออกทางอารมณ์

                8.  เล่นการละเล่นของเด็กไทยได้

ประสบการณ์สำคัญ

                1.  การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

                2.  การเริ่มต้นและหยุดการกระทำโดยสัญญาณ

                3.  การร้องเพลง

                4.  การแสดงท่าทางโต้ตอบเสียงดนตรี

                5.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

                6.  การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด

 

กิจกรรมการเรียนรู้

                1.  เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกายประกอบเพลง  3 อ

              2.  เด็กและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ตามอัตภาพของเราด้วยการยึดหลัก  3 อ 

                    อ 1  อดทน , อ 2  อดออม , อ 3  อดกลั้น  เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน

                3.  แบ่งกลุ่มเด็ก  3  กลุ่ม  ระดมความคิดเรื่องหลัก  3 อ

                                กลุ่มที่  1  อ 1  อดทน

                                กลุ่มที่  2  อ 2  อดออม

                                กลุ่มที่  3  อ 3  อดกลั้น

                4.  เด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันและร่วมกันวางแผนวาดภาพจากหลัก  3 อ

                5.  แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน

 6.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการดำรงชีวิตด้วยหลัก  3 อ  เพราะจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันและมี

      ความสุข     

สื่อการเรียนรู้ 

                1.  เพลง  3 อ

                2.  กลอง

                3.  การแสดงบทบาทสมมติ

                4.  ลูกบอล  ตะกร้า

                5.  เกมการศึกษา

ประเมินผล

                1.  สังเกตการณ์เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย

                2.  สังเกตการณ์ทำท่าทางประกอบเพลง

                3.  การตอบคำถาม

                4.  สังเกตการณ์แสดงความคิดเห็นร่วมกัน

                5.  สังเกตการณ์แสดงบทบาทสมมติ

                6.  สังเกตการณ์เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

                               เพลง  3 อ

 

3 อ  ของเรานี้เอย                                                อย่าละเลยจำไว้ให้ดี

3 อ  มีประโยชน์ทุกที่  (ซ้ำ)             พวกเรานี้มี  3 อ  เอย

อดทน                    อดออม                  อดกลั่น  (ซ้ำ)

 

                                                                                (นางจินดา  ด่านซ้าย)

แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  24  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2552            ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552

......................................................................................................................................................................

จุดประสงค์

                1.  เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกายประกอบเพลงได้

                2.  เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งได้

                3.  เด็กปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

                4.  เด็กศึกษาดูงานที่สวนเกษตรจันทรา

                5.  เด็กและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการศึกษาดูงาน

                6.  เด็กวาดภาพแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

                7.  เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้

                สาระที่ควรรู้

                1.  การแสดงออกทางการเคลื่อนไหวร่างกาย

                2.  การแสดงท่าทางตามจินตนาการ

                3.  การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                4.  การศึกษาดูงานสวนเกษตรจันทรา

                5.  เด็กร่วมกันสรุปในการศึกษาดูงาน

                6.  เด็กร่วมกันวาดภาพระบายสี

ประสบการณ์สำคัญ

                1.  การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย

                2.  การปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี

                3.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของคนอื่น

                4.  การร้องเพลง

                5.  ครูและเด็กร่วมกันสรุปในการศึกษาดูงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

                6.  เด็กแสดงความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อน

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้

                1.  การเคลื่อนไหวร่างการอย่างอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด

                2.  เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง  “เศรษฐกิจพอเพียง”

                3.  เด็กท่องคำคล้องจองเศรษฐกิจพอเพียง

                4.  ครูพาเด็กไปศึกษาดูงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่วิทยากรให้ความรู้

              5.  เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  เกิดความรู้สึกที่ดี  รู้จักอดทน  รอคอย  และใช้สิ่งของอย่างประหยัด

              6.    เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  การดูแลรักษา  ใส่ปุ๋ย  รดน้ำ  ให้อาหาร  ให้ความรักกับสัตว์

                7.  เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

สื่อการเรียนรู้

                1.  เพลงเศรษฐกิจพอเพียง

                2.  กลอง,  ทัมริน

                3.  เกมภาพตัดต่อ

                4.  การะดาษ

                5.  สีเทียน

ประเมินผล

                1.  สังเกตการณ์เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย

                2.  สังเกตการณ์สนทนาและตอบคำถาม

                3.  สังเกตการณ์แสดงความคิดเห็น

                4.  สังเกตการณ์ทำงานและร่วมกิจกรรม

                5.  สังเกตการณ์ละเล่นพื้นบ้าน

 

เพลงพอเพียง

 

พออยู่  พอกิน                      พอใช้  พอใจ

เด็กๆไทย                                               จงจำให้มั่น

อดทน                    อดออม                  อดกลั่น  (ซ้ำ)

เธอและฉัน           มีความพอเพียง

 

                                                                (นางจินดา  ด่านซ้าย)

 

แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  25  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2552            ปีการศึกษา  2552

......................................................................................................................................................................

จุดประสงค์

                1.  เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกายประกอบอุปกรณ์ได้

                2.  เด็กจัดเตรียมผลงานและแสดงผลงานได้

                3.  เด็กเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ

                4.  เด็กเล่าประส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุเทพ

คำสำคัญ (Tags)#เมืองพล4

หมายเลขบันทึก: 365435, เขียน: 10 Jun 2010 @ 09:59 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

krumam
IP: xxx.120.83.78
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆ ได้้ดี

แถมมีเพลงให้ด้วยขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

kruyu
IP: xxx.53.122.251
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากและเป็นแนวทางในการเขียนแผนเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีมาก

ครูนวล
IP: xxx.230.183.120
เขียนเมื่อ 

แจ่มชัดมากๆขอแสดงความชื่นชมกับคุณครูผู้สอนด้วยคนนะคะ และจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามเจตนารมณ์ต่อไป ขอขอบพระคุณมากๆคะ

ครูเผือก
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากค่ะ และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอบพระคุณค่ะ

noy
IP: xxx.172.63.85
เขียนเมื่อ 

พอดีเปิดเจอ เพิ่งได้รับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  และเป็นผู้สอนอนุบาลพอดี เลยโหลดเพื่อจะนำไปปรับใช้   เป็นแนวทางที่ดีมากค่ะ

นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ
IP: xxx.53.128.51
เขียนเมื่อ 

เป็นแผนการสอนท่ีดีมาก

สุดชีวัน โพธิ์ทอง
IP: xxx.67.34.8
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่เผยแพร่ ทำให้มีแนวทางในการทำแผนหน่วยต่อไป

สวาท เกษแดงสกลวุฒิ
IP: xxx.49.240.99
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้นะคะ กำลังจัดทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง


 

ประนอม ลอดแก้ว
IP: xxx.49.52.204
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปปรับใช้ที่เชียงใหม่บ้างนะคะ

ครู ฮอ นกฮูก
IP: xxx.26.252.205
เขียนเมื่อ 

การระดมความคิดสำหรับเด็กปฐมวัยไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย แค่หลักความพอเพียงคือ พออยู่ พอกิน พอใช้ พอใจ ควรให้เด็กร่วมกันหาความหมาย แต่ละคำก่อน 4 คำนี้ควรใช้เวลาคำละ 1 วัน ไม่ใช่ 4 คำใช้เวาลาเพียง 1 วัน สำหรับอนุบาลไม่สามารถแบ่งกลุ่มและระดมความคิดเห็นตรมลำพังได้แน่นอน การระดมความคิดเด็กควรระดมทั้งห้อง เพราะเด็กไม่เข้าใจในแต่ละคำด้วยตนเอง ครูเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดสำหรับการระดมสมองเด็กให้คิดและแสดงออกทางความคิดที่หลากหลายด้วยการใช้คำถามปลายเปิดอย่างกว้างและตล่อมให้ความหมายแคบลงจนได้ความหมายของคำหรือคำจำกัดความที่ใกล้เคียงมากที่สุด สิ่งที่คุณคิดถูกต้องแล้ว ใช้เทคนิกการระดมสมองโอเคแต่ขาดกระบวนการสอนที่เหมาะสม การจะสอนให้เด็กปฐมวัยเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องใช้เวลา เป็นสิ่งที่ครูปฐมวัยทุกคนรู้อยู่แล้ว ให้กำลังใจและปรับอีกนิดจะเป็นแผนที่เยี่ยมมากๆ ทำเอาผลงานก็ยังได้เลยค่ะ สู้ๆๆๆ นะคะ

ครูกระตั้ว
IP: xxx.29.176.8
เขียนเมื่อ 

มีความน่าสนใจ ชอบค่ะ

ยศวัจน์
IP: xxx.77.187.185
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ อ่านแล้วสร้างแนวคิดได้ดี คุณมีพลังมาก ขอเอาใจช่วย ครับ

เยาวลักษณ์
IP: xxx.230.71.84
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยคะ ขอเอาไปใช้อีกหนึ่งคนค่ะ ขอบคุณค่ะ