ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

ข้อมูล คือ สิ่งที่เราปฏิบัติในชีวิตการปฏิบัติราชการ สิ่งที่ท่านในฐานะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานจะต้องประสบ พบเห็นอยู่ทุกวันก็คือ เอกสาร ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของคำสั่ง บันทึกข้อความ จดหมายเวียน แบบฟอร์ม ระเบียบ เอกสารงบประมาณ สถิติ รายงาน แผนที่ แผนภาพ ฯลฯ ซึ่งอาจจัดเก็บไว้ในรูปแบบเอกสารราชการทั่วไป ในรูปแบบไมโครฟิล์ม หรือ ในรูปแบบอื่น ๆ ในส่วนต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำมาใช้เมื่อท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านต้องการที่จะทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ทันทีที่ท่านได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอเมือง ท่านก็จะต้องไปค้นหาเอกสารแสดงรายละเอียดของพื้นที่อำเภอเมือง อาทิเช่น จำนวนประชากร ลักษณะการประกอบอาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สภาพทางภูมิศาสตร์ ระบบผังเมือง นอกจากนั้นท่านยังต้องไปดูว่า มีเอกสารใดที่สามารถบอกท่านได้ว่าสภาพของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอเมืองนั้นเป็นอย่างไร มีพื้นที่ใดอยู่ในสภาพวิกฤติบ้างซึ่งเอกสารบางอย่างอาจมี บางอย่างอาจไม่มีก็ได้

สารสนเทศคือ (Information)  เริ่มจาก ประศาสตร์ บุญสนอง ให้ความหมายไว้ว่า ผลลัพท์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ตัวอย่าง คะแนนเฉลี่ย รายได้เฉลี่ย เป็นต้น
ส่วน ม.ร.ว.เฉลิมสุข บุญไทย ข้อมูลและความสัมพันธ์ ซึ่งได้รวบรวมหรือจัดการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ในกระบวนการวางแผน การควบคุมกำกับงาน และการประเมินผลงาน หรืออาจจะกล่าวว่า สารสนเทศ หมายถึง ผลของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และแปลผลข้อมูลพื้นฐานภายในระบบสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลพื้นฐานนั้นมีคุณค่าจำกัด จนกว่าจะได้มีการนำไปวิเคราะห์และแปลผลเพื่อการนำไปใช้

แหล่งอ้างอิง

http://www.eppo.go.th/admin/kpr/report/eppo-doc/database.doc

http://www.mrsakda.com/healthinformation/section1/data_information.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พงษ์พันธ์ จีนหวั่นความเห็น (0)