เมื่อได้อ่าน(บางส่วน)บทความภาษาอังกฤษEconmic Law, International ที่อาจารย์แหววได้แจกให้ไปอ่านเพิ่มเติมนั้น ทำให้รู้สึกสงสัยกับถ้อยคำหนึ่งในหน้า 151 ในช่วงยุคประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือคำว่า "Bretton Woods System "แปลเป็นไทยตรงตัวก็คงจะแปลได้ว่า ระบบของนายเบรตตอน วูดส์ ล่ะมั้ง? จึงทำให้อยากรู้ยิ่งขึ้นว่ามันคือระบบที่ว่าด้วยอะไรกันแน่ และมีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศตลอดจนกฎหมายและพัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกอย่างไร? 

     เมื่ออ่านบทความที่อาจารย์แหววแจกประกอบกับค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ International Economic Law ของ Andreas F. Lowenfeld(Oxford University:2002) พอเข้าใจได้ว่า ระบบนี้เป็นระบบการจัดการการเงินระหว่างประเทศอันเป็นต้นกำเนิดโครงสร้างทางการเงินระหว่างประเทศและบุคคลตามกฎหมายการเงินระหว่างประเทศที่จะมาช่วยเหลือ อำนายความสะดวกและฟื้นฟูสภาพปัญหาการเงินภายในประเทศ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระยะยาวที่เราคุ้นเคยกันดีว่า International Monetary Fund(IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ) และThe World Bank (ธนาคารโลก)ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นองค์การะหว่างประเทศที่เป็นปัจจัยแรกที่จะก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้

      ยุคก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 คือเป็นช่วงยุคก่อนเกิดระบอบเบรตตอน วูดส์ ในช่วงนี้ยังเป็นสิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทางการค้าไม่ว่าจะภายในรัฐหรือต่างประเทศเป็นทองคำ(gold) และแร่เงิน(silver)ในช่วงค.ศ.1945  จนกระทั่งประเทศมหาอำนาจแถบตะวันตก ซึ่งได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมันนี และสหรัฐอเมริกา ผูกค่าเงินของตนไว้กับมาตรฐานทองคำในอัตราที่ตายตัว  และในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1และสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่าเงินของประเทศมหาอำนาจทั้ง 4 ต่างก็ได้รับผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนและค่าเงินของตนอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลก ประเทศมหาอำนาจทั้ง 4 ประเทศดังกล่าวก็พยายามที่จะใช้วิธีการต่างๆ เพื่อแข่งขันให้คงอยู่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในยุคเศรษฐกิจตกต่ำได้ต่อไป เช่น การเพิ่มค่าอัตราแลกเปลี่ยน การจำกัดการค้า หรือ การอุดหนุนธุรกิจของประเทศตน เป็นต้น และในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้เอง ยังไม่มีระบอบทางกฎหมายระหว่างรัฐ(International Legal Regime )ที่จะมาควบคุมการดำเนินความสัมพันธ์ทางด้านการเงินระหว่างรัฐ ซึ่งผลการการทำความตกลงทางการค้าดังกล่าวนี้เองอาจนำไปสู่การเลือกปฎิบัติต่อกันในฐานะที่เป็นคนต่างชาติ หรือ ตั้งพิกัดภาษีศุลกากรค่อนข้างสูง อันเป็นอุปสรรคในการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันและอุปสรรคทางการค้าเป็นอันมาก ดังนั้นโลกหลังสงครามควรจะมีระบอบกฎหมายทางการเงินซึ่งก่อตั้งโดยสนธิสัญญาและเป็นองค์การระหว่างประเทศ และระบอบนี้ควรจะบัญญัติหลักที่ว่าด้วยการห้ามกีดกันทางการค้า การใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวและที่สำคัญคือการควบคุมการแลกเปลี่ยนและเครื่องมืออื่นที่จะมาทำให้การหมุนเวียนของสินค้า(goods)และบริการ(services)ตลอดจนสินเชื่อ(credit)เป็นไปตามวัฏจักรที่ควรจะเป็น ก่อให้เกิด The Bretton Woods Conference ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1940อันเป็นช่วงหลังสังครามโลกครั้งที่สองไปแล้ว ที่มีการจัดประชุมอันเป็นผลของเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ประชาชนต้องตกงาน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้เกิดการจ้างงานนั้นก็เป็นสิ่งที่ขาดมิได้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกำหนดมาตรฐานทางการค้าและมาตรฐานความเป็นอยู่ระหว่างประเทศและส่งที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศคือ มาตรฐานอัตราเเลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและควรจะจัดตั้งองค์การะหว่างประเทศทางการเงินคือ the International Monetary Fund(IMF) และ the International Bank for Reconstruction and Development(the World Bank)ทั้งสององค์กรดังกล่าวถูกออกแบบให้สามารถรับสมาชิกเป็นการทั่วไป

      ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะ ต้องติดตามภาคต่อของระบบนี้นะคะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างไร