โครงการสื่อนวัตกรรม ฉบับแก้ไขครั้งที่3

มอยศรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประโยคสนทนา

 

 

ชื่อโครงการบทเรียนสำเร็จรูป  .. In the restaurant                                        

 

ชื่อผู้จัดทำโครงการ   นางสาวอนัญญา    วงศ์เดชเดชากร  รหัส  e 52741157

 

หลักการและเหตุผล     

                เนื่องจากการเรียนรู้คำศัพท์และรูปประโยคสนทนา คำตอบ เรื่องFood & drinks ที่มีหลากหลาย ทำให้ยากต่อการเรียนรู้และจดจำ หากผู้เรียนได้ฝึกทักษะจากสื่อบทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้วยตนเองจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจตามเนื้อหาและขั้นตอนจากง่ายไปหายากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้   

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์และบทสนทนาจากภาพ

2.เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดประโยคง่ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

3.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

4.เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีและเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

 

ขอบเขต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เรื่อง Food & drinks ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนจากง่ายไปหายาก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เรียนสามารถจดจำและเข้าใจคำศัพท์ ประโยคสนทนาและแปลความหมายได้

2. ผู้เรียนสามารถพูดมีความเข้าใจในประโยคพื้นฐานที่ใช้ในการถามตอบได้

3. ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้นและสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 

ขั้นตอน

1.เลือกเนื้อหาวิชาภาษอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2.ศึกษาข้อมูลการผลิตสื่อและนวัตกรรม

3.สังเกตปัญหาจากการเรียนการสอนในเรื่อง Food & drinks ที่เรียนมนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ว่านักเรียนมีปัญหาการเรียนรู้อย่างไร

4.วางแผนในการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Food & drinks ประกอบด้วย

4.1 คำแนะนำ

4.2 คำชี้แจง

4.3 คำแนะนำสำหรับครู

4.4 คำแนะนำสำหรับนักเรียน

4.5 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน

4.6 จุดประสงค์

4.7 เนื้อหา

                -คำศัพท์ประกอบรูปภาพและคำอ่าน

                -บทสนทนาสั้นๆในการสั่งอาหารพร้อมภาพประกอบและคำอ่าน

 

 

4.8 แบบฝึกหัด

                - เติมคำศัพท์ให้ตรงกับภาพและเขียนคำอ่านให้ถูกต้อง

                -เติมบทสนทนาให้สอดคล้องกับภาพที่กำหนด

 

6. สร้างสรรค์บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Food & drinks

7.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสื่อ

8.ปรับปรุงและพัฒนาสื่อให้มีความสมบูรณ์

9.ทดลองใช้

10.ประเมินการใช้สื่อ

 

ระยะเวลาในการจัดทำ  

 1. ยื่นเสนอโครงการ            7 มิถุนายน 2553

2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล      10-13 มิถุนายน 2553

3. ออกแบบสื่อการเรียน         14-16 มิถุนายน 2553

4. ผลิตสื่อ                         16-18 มิถุนายน 2553

5. ปรับปรุงแก้ไข                 18-23 มิถุนายน 2553

6. ส่งงาน                          25  มิถุนายน  2553

 

 

 งบประมาณที่ใช้จริง

1.ค่ากระดาษ 50 บาท

2.ค่าปริ้นท์งาน+ภาพสี  200 บาท

3.ค่าจัดทำรูปเล่ม  50 บาท

รวม 300 บาท

 

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ.ชุดฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ ชุดที่3 Teaching 4 Skills สำหรับหรับวิทยากร:กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2539.

 

http://suphat.igetweb.com/index.php?mo=3&art=99417

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมความเป็นครูความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อย่าลืมหาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจและขอคำแนะนำด้วยนะครับ ... ลองลงมือทำได้ ขอให้เป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่ถูกต้อง หากกระบวนการเรียนผิดพลาด อาจจะต้องแก้ไขใหม่ได้ครับ ศึกษาเรียนรู้ให้ดี ๆ ;)

หมายเลขบันทึก

364598

เขียน

07 Jun 2010 @ 00:22
()

แก้ไข

16 Jun 2012 @ 21:30
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก