แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

Mutsu
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

ทิศทางองค์กร โรงพยาบาลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

 

                                วิสัยทัศน์  

“โรงพยาบาลมีคุณภาพ  เป็นต้นแบบด้านการจัดการโรคเรื้อรัง เพื่อประชาชนสุขภาพดี ปี 2556”

 

 

พันธกิจ  

                                                                ให้บริการด้านปฐมภูมิ และทุติยภูมิระดับต้น แบบองค์รวม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานเป็นทีม ร่วมสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 

 

 

เป้าประสงค์  

1. ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุมโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

2.  ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ เกิดความ                    พึงพอใจ

3.  เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดการบริการ

 

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาระบบคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ

 

 

กลยุทธ์

เร่งรัดและพัฒนาระบบการจัดการพฤติกรรมสุขภาพ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

เร่งรัดพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน

พัฒนาระบบริการโรคเรื้อรัง

สร้างคน พัฒนางาน

สร้างรายได้พัฒนาองค์กร

 

 

 

ค่านิยม

  1. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  2. ทำงานเป็นทีม
  3. 1

    การสร้างเสริมพลังอำนาจ

4.     การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

เป้าประสงค์ (goals)

1. ด้านผู้รับบริการ       ผู้รับบริการได้รับบริการที่คุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัยและ พึงพอใจ

2. ด้านผู้ให้บริการ        บุคลากรมีความรู้ทักษะ มีพฤติกรรมบริการที่ดี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

3. ด้านองค์กร               เครือข่ายบริการสุขภาพมีมาตรฐาน

 

จุดเน้นในการพัฒนา /เข็มมุ่ง [1] ปี 2553

                                                1. ผู้รับบริการ         ได้รับการคัดกรองและการจัดการข้อมูลโรคเรื้อรัง

                                                                                ได้รับบริการจากคลินิกโรคเรื้อรังที่มีคุณภาพ

                                                2. ผู้ให้บริการ          พัฒนาสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

                                                3. องค์กร                                การกำกับติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

 

 


สรุปแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลหนองม่วง ปี 2553 - 2556

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน

โครงการ

หน่วยงาน

งบประมาณ

1. สร้างสุขภาพเชิงรุก

 (สุรินทร์)

- ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุมโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

1. เร่งรัดพัฒนาระบบการจัดการพฤติกรรมสุขภาพ

1. การจัดการพฤติกรรมสุขภาพแบบครบวงจร

- การจัดการพฤติกรรมสุขภาพแบบครบวงจร

โรงพยาบาล

53,000

- สุขภาพจิตดี  ชีวีมีสุข

CUP

 

- ล้างมือเป็นนิจ พิชิตโรค

โรงพยาบาล

23,000

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

- เครือข่ายเข้มแข็ง ภาคีร่วมแรง ประชาชนสุขภาพดี (รพ.)

โรงพยาบาล

14,600

 

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

(สุชาดา)

 - ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ     เกิดความพึงพอใจ

3. เร่งรัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่มาตรฐาน

3. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

- คุณภาพคู่มาตรฐาน

โรงพยาบาล

27,000

- พัฒนาคุณภาพการเก็บยาเย็น

เภสัชกรรมชุมชน

3,000

- พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

ชันสูตร

10,000

- หน่วยรับบริจาคโลหิต

ชันสูตร

20,000

- ปรับโครงสร้างห้องปฏิบัติการ

ชันสูตร

ปี 2554

- พัฒนารูปแบบการให้ข้อมูล การให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ

OPD

7,000

- การป้องกันและรักษาตัวเอง ในปัญหาความผิดปกติจากกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อจากการทำงาน

กายภาพ

1,000

-ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เรื่อง "ทำไมต้องเอ็กซเรย์ปอด”

X-ray

500

- พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย

8,640

-  พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการแพทย์แผนไทยและสมาธิบำบัดในสุขภาวะองค์รวม

แพทย์แผนไทย

1,000

 

- เดินกะลาเพื่อสุขภาพ

แพทย์แผนไทย

1,500

4. พัฒนาคุณภาพเครือข่าย

- พัฒนาเครือข่ายดี มีมาตรฐาน

CUP

45,600

 

 

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน

โครงการ

หน่วยงาน

งบประมาณ

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

(สุชาดา)ต่อ

 

4. พัฒนาระบบบริการโรคเรื้อรัง

5. พัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังครบวงจร

- สุขภาพดีแม้มีโรคเรื้อรัง

CUP

53,600

- เอดส์.. รู้จักเข้าใจ สู่การดำเนินการแก้ไขอย่างยั่งยืน

CUP

50,600

- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

CUP

14,200

- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญกลุ่มการพยาบาล

โรงพยาบาล

16,000

- ส่งเสริมการกินยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ถูกต้อง

เภสัชกรรมชุมชน

-

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 (พนิดา)

- เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดการ

บริการ

5. สร้างคน พัฒนางาน                                                          

                                                                                               

6. พัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจ

- พัฒนาและจัดการความรู้ คู่องค์กร

โรงพยาบาล

39,300

- พัฒนาพฤติกรรมบริการสานพลังองค์กร

CUP

408,220

7. พัฒนาสารสนเทศ

- สารสนเทศทันสมัย บุคลากรใส่ใจ IT

โรงพยาบาล

75,000

8. แผนงานควบคุมกำกับ

- ติดตามเป็นนิจ  พิชิตผลลัพธ์

โรงพยาบาล

105,930

6. สร้างรายได้พัฒนาองค์กร

9. การเงินและการตลาด

- ผูกใจลูกค้า เรียกหาบริการ

โรงพยาบาล

39,200

- การเงินการคลัง มุ่งผลสัมฤทธิ์

โรงพยาบาล

1,800

รวมงบประมาณ ปี 2553 ทั้ง 3ยุทธศาสตร์ จำนวน

855,690

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Strategy

คำสำคัญ (Tags)#แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

หมายเลขบันทึก: 364402, เขียน: 06 Jun 2010 @ 10:30 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)