การนำเสนอชุดการสอน เรื่อง " ปริศนาอักษรซ้อนเลขชื่อสัตว์ "

tippawan
ชุดการสอนเรื่อง ปริศนาอักษรซ้อนเลขชื่อสัตว์

การนำเสนอกระบวนการผลิตชุดการสอน เรื่อง ปริศนาอักษรซ้อนเลขชื่อสัตว์  ของ    นางสาวทิพวรรณ  ขัดลิ  รหัส 52741129   หมู่เรียนป.52.01  Sec.01

1. กระบวนการจัดทำ

ชุดการสอน เรื่อง ปริศนาอักษรซ้อนเลขชื่อสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

1.ขั้นวางแผน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้

1.1ศึกษาหลักสูตร ขั้นแรกสุดต้องศึกษาให้ละเอียดเพื่อให้ทราบว่าจะต้องสอนอะไร มีเนื้อหาอะไร ศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารคู่มือครู ตำราเรียน สมุดแบบฝึกหัด คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้น เมื่อเลือกเนื้อหาที่จะนำมาสร้างชุดการสอนได้แล้ว นำมาวางแผนในการเขียนชุดการสอน

 1.2 กำหนดจุดมุ่งหมายในการสร้าง โดยอาศัยข้อมูลจากหลักสูตรกว้าง ๆ และจุดมุ่งหมาย เชิงพฤติกรรม ที่สามารถสังเกตและวัดผลได้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน

1.3 วิเคราะห์เนื้อหา เป็นการนำเอาเนื้อหาทั้งหมดที่จะสร้างมาแตกเป็นหัวข้อย่อย ๆ อย่างละเอียด และเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนได้ดีตลอดบทเรียน

ผู้จัดทำได้กำหนดเนื้อหา เรื่อง ปริศนาอักษรซ้อนเลขชื่อสัตว์ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาของผู้เรียน โดยจัดเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยากตามลำดับ แบ่งเนื้อหาออกเป็น

ศูนย์ที่ 1 แผนภูมิพยัญชนะไทย

ศูนย์ที่ 2 ปริศนาอักษรซ้อนเลขชื่อสัตว์บก

ศูนย์ที่ 3 ปริศนาอักษรซ้อนเลขชื่อสัตว์น้ำ

ศูนย์ที่ 4 ปริศนาอักษรซ้อนเลขชื่อสัตว์ปีก

ศูนย์ที่ 5 ศูนย์สำรอง

1.4 การสร้างแบบทดสอบ เป็นการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ในบทเรียนเรื่องนั้น ซึ่งสร้างโดยยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นหลัก แบบทดสอบจะช่วยให้ทราบผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแล้ว ยังช่วยให้ทราบถึงความงอกงามในการเรียนจากจุดเริ่มต้นถึงจุดท้ายสุดโดยการพิจารณาคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับคะแนนก่อนเรียน (Pre-test) ถ้าผลการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมากแสดงว่าผู้เรียนเกิดความงอกงามและชี้ให้เห็นว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบถามตอบที่มีความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันแต่มีการสลับคำตอบ

2. ขั้นตอนการผลิตสื่อนวัตกรรม  ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้

                2.1.1 เขียนโครงร่างชุดการสอนโดยมีการแบ่งย่อยออกเป็นศูนย์การเรียนซึ่งในแต่ละศูนย์จะมีเนื้อหาที่กระชับในศูนย์นั้น

                2.1.2  ตรวจสอบและทบทวนอีกครั้งก่อนลงมือผลิตสื่อนวัตกรรม

                2.1.3  ทำการผลิตสื่อตามศูนย์การเรียนทั้ง ๕ ศูนย์การเรียน

                2.1.4 ทบทวนและแก้ไข หลังจากสร้างชุดการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว      ผู้เขียนได้ทบทวนหาจุดบกพร่องและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทั้งทางด้านเนื้อหา ภาษา  เป็นต้น

                2.2  การตรวสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน

ดำเนินการให้ผู้ชำนาญทางด้านการสร้างนวัตกรรมและทางด้านเนื้อหาตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของนวัตกรรม ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้, เนื้อหา, กิจกรรมแต่ละนวัตกรรม,  สื่อประกอบบทเรียน, การวัดและประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงแก้ไข จำนวน    3 ท่าน

               2.3    นำนวัตกรรมที่ปรับปรุงแล้วในข้อ 2.3 และมีค่า (IOC) 0.5 ขึ้นไป ไปหาประสิทธิภาพ 

3.   ขั้นทดลองและปรับปรุง ดังนี้

                3.1 ขั้นการทดลองเป็นรายบุคคล หรือแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  เมื่อเขียนบทเรียนเสร็จ ผู้เขียนชุดการสอสนได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทีละคนโดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน   3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน กลุ่มปานกลาง 1 คน และนักเรียนกลุ่มอ่อน 1 คน ก่อนทำการทดลองได้สร้างความเข้าใจแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขชุดการสอน  ให้ดีขึ้น จากนั้นได้ซักถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนพบขณะเรียนจากชุดการสอนและนำข้อบกพร่องไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

4.   ขั้นนำไปใช้

      ขั้นนำไปใช้เป็นขั้นที่นำชุดการสอนที่ผ่านการทดลองขั้นตอนมาแล้วไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านธิ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมฯความเป็นครู

คำสำคัญ (Tags)#ตัวเลข#พยัญชนะไทย#ทิพวรรณ#นวัตกรรมฯความเป็นครู#ป.52.01#สัตว์บก#กระบวนการผลิตสื่อนวัตกรรม#ชื่อสัตว์#ทดสอบก่อนเรียน#ทดสอบหลังเรียน

หมายเลขบันทึก: 363329, เขียน: 02 Jun 2010 @ 23:01 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:56 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)