การตีความบทความเรื่องการนำ Appreciative Inquiry มาใช้ในการพัฒนาองค์กร ตอนจบ

Napintorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สมาชิกของกลุ่มจะพูดถึงประสบการณ์ที่ดีของทีม ที่พวกเขามี แม้ว่าใครจะมีประสบการณ์การทำงานเพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม ทุกเรื่องคือประสบการณ์ที่ดีทั้งสิ้น

(ต่อจากตอนที่แล้ว) 

Amplification
                ผู้เขียนเชื่อว่า  กลไกในการเข้าแทรกแซงสังคม  คุณภาพของการสร้างสุนทรียสนทนา มีความจำเป็นมากกว่าความถูกต้องของข้อมูล  การศึกษาที่ดีของสิ่งที่สร้างสรรค์ความตื่นเต้นและกำลังความสามารถในการทำงาน  และมันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการขยายความดี  ผู้เขียนและคณะมีความพยายามที่จะค้นพบวิธีการที่จะขยายออกไปในอนาคต  สิ่งที่น่าตื่นเต้นและมีพลังสำหรับคนและผลกระทบสำหรับองค์กรของเขา
               จำนวนคนที่เข้าไปรวมอยู่ในทุกระยะของ  AI  มีการขยายผลอย่างเห็นได้ชัด  ผู้เขียนต้องการทำการทดลองด้วยกลุ่มคนจำนวนที่มากๆ  ขนาดเท่ากับสนามฮ็อกกี้  แต่ยังไม่สามารถทำได้
              ชุดของข้อยืนยันหรือข้อสันนิษฐานมีการพัฒนา  พวกเขาสามารถทดสอบ  (tested)  สำรวจในองค์กร  การสำรวจสามารถขยายข้อยืนยันหรือสิ่งที่พวกเขาเชื่อ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญภายใต้หัวข้อที่ทำการศึกษาวิจัย  และสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดี
               นวัตกรรมสำคัญในการสร้างหัวเรื่องเอกสารที่เป็นเอกลักษณ์ผู้ที่ให้  “คำพูด”  และบริบทของคำพูด ด้วยการใช้ภาพในการสื่อสาร คนจะสามารถพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ดีได้
              Tom  Pitman  จาก  Michigan  and  Geoff  Hulin  of  Santa  Cruz, California  มีการทดลองใช้  VDO  tape  การสัมภาษณ์  นำมาตัดต่อให้สั้นๆ   เน้นเฉพาะเรื่อง  ที่มีหลายๆ  ประเด็นที่แตกต่างกัน  Video  Clips  เหล่านี้จะทำให้เกิดพลังในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มากกว่าการเขียนในรูปแบบรายงาน 
              หรืออาจจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นๆ  เข้ามาใช้ด้วยก็ได้

Where  to  next
             พวกเราอาจจะพบข้อยืนยันกระบวนการเชิงบวก 
 ปรึกษาและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าและมีผลกระทบมากกว่า
             ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาด้าน  OD  ได้พบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนในงานของผู้เขียน    ผู้เขียนจะทำให้งานของตัวเองมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
             ซึ่งผู้เขียนต้องการเห็นคุณภาพของภาวะผู้นำหรือกระบวนการกลุ่มที่มากกว่านี้  และผู้เขียนจะพยายามขยายความดีเหล่านั้น  ถ้าผู้เขียนรู้หรือเห็น  ซึ่งนี่เป็นความแตกต่างโดยตรงจากวิธีการฝึกอบรมของผู้เขียนเอง 
             ผู้เขียนเรียนรู้ที่จะเห็นจุดเหล่านั้น  ซึ่งผู้เขียนเคยมองข้ามมาก่อน
             ในอดีต  ผู้เขียนเน้นไปที่การทำความเข้าใจถึงความล้มเหลว  และความเป็นผู้นำและองค์กร 
             ผู้เขียนตระหนักว่า  ขั้นตอนแรกในการพัฒนา  มันเป็นงานการเป็นที่ปรึกษา  OD  เพื่อทำให้คนตระหนักถึงสิ่งใดคือสิ่งที่ไม่ดี 
             แต่ตอนนี้  ผู้เขียนได้เน้นไปที่การช่วยให้คนหันกลับมาตระหนักถึงการทำสิ่งที่ดี   บนฐานความรู้และความสามารถของพวกเขาเอง 
            ผู้เขียนพบว่า มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ง่าย  คนจะไม่รู้สึกท้อถอยหรือหมดหวัง และจะรู้สึกเป็นอิสระมากๆ 
             การส่องให้เห็นถึงการรู้คุณค่า  เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่  ในการดู  และเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบมนุษย์  ตัวอย่างเช่น  ผู้เขียนพัฒนารูปแบบของ  AI  เพื่อการสร้าง Team  การลงมือทดสอบมันและพบว่า  มันพัฒนากระบวนการทำงานและความสามารถของทีมที่ใช้ในการทดลอง
             อันดับแรก  สมาชิกของกลุ่มจะพูดถึงประสบการณ์ที่ดีของทีม  ที่พวกเขามี  แม้ว่าใครจะมีประสบการณ์การทำงานเพียงเล็กๆ  น้อยๆ  ก็ตาม  ทุกเรื่องคือประสบการณ์ที่ดีทั้งสิ้น
             สมาชิกทุกคนของกลุ่ม จะพูดคุยและสอบถามถึงประสบการณ์  ในขณะนี้คนอื่นๆ  ในกลุ่มก็ทำเหมือนกัน  ซักถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น  และทำสุนทรียสนทนาร่วมกันทุกคน
              “คุณอำนวย”  สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกได้รำลึกถึงประสบการณ์จริงๆ, สถานการณ์, สติปัญญา และจุดดีในประสบการณ์อื่นๆ 
              ดังนั้น สมาชิกทุกคนมีการค้นพบกันอย่างเต็มที่  “คุณอำนวย”  ของกลุ่มเริ่มให้พวกเขามีการโต้ตอบ,  การฟัง และพัฒนาความเห็นพ้องต้องกัน  บนฐานที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มอย่างแท้จริง
 ในตอนจบ  “คุณอำนวย”  จะเชิญให้สมาชิกยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามี  เพื่อให้กลุ่มช่วยกันทำรายการความสามารถของกลุ่มออกมา
               งานวิจัยนี้  มีแรงกระตุ้นกลุ่มทฤษฎีใหม่  และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 
              Graeme  Coetzer  และผู้เขียน  ทำงานบนฐานทฤษฎี “ภาพของกลุ่ม”  มันอาจจะให้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของกลุ่มอย่างลึกซึ้ง
               ผู้เขียนเชื่อว่า  การทำ  AI  ในขั้นต่อไป  จะมีความสำคัญมาก  มันจะเป็นศาสตร์ที่ก้าวหน้าในการทำความเข้าใจถึงเรื่องของภาวะผู้นำ,  การเอื้ออำนวย  และกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม
               AI  จะเข้ามาเป็นเทคนิคใหม่

            หวังว่าคงจะได้ประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ  บ้างนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintornความเห็น (0)