สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริหารหลักสูตร  โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทางด้านการเกษตร  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพืชสวน  สัตวศาสตร์  และทางด้านประมงเพื่อใช้การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  เพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรียนทางด้านการเกษตร  อาจเนื่องจากหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ  และไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย  ลองเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามานะครับ  ในวันหลังผมจะนำเสนอโครงสร้างของหลักสูตรและรายละเอียดในแต่ละรายวิชาเพื่อให้ทุกท่านได้อภิปราย  และเสนอแนะความคิดเห็น