บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กอนุบาล เรื่อง "พยัญชนะมหาสนุก" จุดประสงค์ในการสร้างสื่อเรื่องนี้ก็เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตัวพยัญชนะไทย  ความหมายของคำ  เด็กอนุบาลสามารถเขียนตัวพยัญชนะไทย  และอ่านพยัญชนะไทยได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง 

สมาชิกในกลุ่ม
   1. นายจยุตต์        ทนุเสริม      48071170
   2. นายชัยฤกษ์     สุดสังข์       48071231
   3. นางพิกุลทอง   สังข์เงิน      48071538