การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสัตว์ทะเสหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายของจังหวัดระยอง

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทราย 4 แห่งในจังหวัดระยอง ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบของสัตว์ทะเลหน้าดิน การเปลี่ยนแปลงตามเวลา และผลกระทบจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางในการจัดการระบบนิเวศหาดทราย ผลการศึกษาเบื้องต้นจากข้อมูลที่ทำการเก็บตัวอย่าง เมื่อ เดือนธันวาคม 2541 พบว่า ตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินทั้งหมดจำแนกได้เป็น 14 สกุล โดยมีกลุ่มไส้เดือนทะเล กุ้ง ปู จักจั่นทะเล หอยฝาเดียว หอยสองฝา  และเหรียญทะเล สัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มเด่นที่พบในแต่ละบริเวณได้แก่ หอยสองฝา Tellina sp. พบในบริเวณปากน้ำประแสร์ หอยเสียบ Donax sp. พบในบริเวณหาดแม่พิมพ์ หอยทับทิม Umbonium sp. พบในบริเวณหาดแม่รำพึง และหอยสองฝา Sunetta sp. พบในบริเวณหาดตะกวน การเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่จะทำอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม 2543 และศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ความลาดชันของหาด ขนาดอนุภาคของทราย ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และปริมาณสารอินทรีย์ในดิน

 

 

คณะผู้วิจัย วาสนา พรรณทวี และ ธรรมศักดิ์ ยีมิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)