คำนำ

            บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 7 เล่มได้แก่

                                    เล่มที่  1    The Heron and the Wolf

                                    เล่มที่  2    Mother Holle

                                    เล่มที่  3    The Queen Bee

                                    เล่มที่  4    The Wild Rabbit and the Frog

                                    เล่มที่  5    The Two Cats and the Monkey

                                    เล่มที่  6    The Hen and the Golden Egg

                                    เล่มที่  7    The Squirrel’s Home         

            ผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้นเป็นบทเรียนสำเร็จรูป โดยนำเอานิทานมาสร้างเป็นบทเรียนสำเร็จรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สอนซ่อมเสริม และเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านเกิดความรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินจากรูปภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังเป็การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

                                                                      นางวัลลภา ประหารข้าศึก