cai....มหัศจรรย์…มนุษย์กับดวงดาว

วันธนี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มหัศจรรย์…มนุษย์กับดวงดาว
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “มหัศจรรย์…มนุษย์กับดวงดาว” จุดประสงค์ เพื่อบอกว่าดวงดาวมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มาเป็นเวลาอันยาวนาน มนุษย์นำชื่อดาวมาตั้งเป็นชื่อวันต่างๆ ในสัปดาห์ การเฝ้าสังเกตและติดตามดวงดาวโดยเฉพาะดวงอาทิตย์ก็พบว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวต่างๆ และนำมาตั้งชื่อเป็นเดือนสากล และการสังเกตดวงจันทร์ก็พบว่าดวงจันทร์เพ็ญแต่ละเดือนอยู่ไม่ซ้ำที่เดิม แต่อยู่ในหมู่ดาวซึ่งนำมาตั้งเป็นชื่อเดือนทางจันทรคติ นอกจากนี้มนุษย์ยังพยายามตั้งปีนักษัตรให้ไปตรงกับกลุ่มดาวที่อยู่บนฟ้า ชื่อวัน เดือน ปี จึงมีความเกี่ยวข้องกับดวงดาว ถ้าสามารถนำเรื่องต่างๆ ข้างต้นมาทำเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องของชีวิตมนุษย์กับดวงดาว ในรูปแบบการ์ตูนเอนิเมชั่น แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของดวงดาว มีแสง เสียงประกอบเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน เป็นการเสริมความรู้ในเรื่องดาราศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เป็นอย่างดีและจะทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนเรื่องดาราศาสตร์มากขึ้น ผู้นำเสนอ วันธนี จันทร์เอี่ยม รหัส 48071668 นพรัตน์ นาคจรุง รหัส 48071347 สุเนตร เสาร์เงิน รหัส 48071811

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันธนี จันทร์เอี่ยมความเห็น (0)