โครงงาน (โครงร่าง)

เทเรซา
กำลังเขียนอยู่ ยังไม่เสร็จ

บทเรียนสำเร็จรูป

ชุดการเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง

เรื่อง

คำมาตรฐานสำหรับใช้ในการบอกตัวสะกดภาษาอังกฤษตามตัวอักษร

สำหรับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จำทำโดย ผ่องศรี ปองอมรกุล

 

 คำนำ

    บทเรียนสำเร็จรูปชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ คำมาตรฐานสำหรับใช้ในการบอกตัวสะกดภาษาอังกฤษตามตัวอักษร ได้อย่างถูกต้องและผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองถ้านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ   บทเรียนสำเร็จรูปนี้   ได้จัดทำทั้งหมด 1 เล่ม 

       การที่บทเรียนสำเร็จรูปชุดนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ กิตตินันท์ และ คุณ Annick ที่กรุณาให้คำแนะนำแนวทางและให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์จนประสบผลสำเร็จ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสำเร็จรูปชุดการใช้คำมาตรฐานสำหรับใช้ในการบอกตัวสะกดภาษาอังกฤษตามตัวอักษร ได้อย่างถูกต้องนั้น คงจะมีประโยชน์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอน และสามารถใช้เป็นเครื่องนำทางให้นักเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

 

                                                                           ผ่องศรี   ปองอมรกุล

 

 

 

  คำชี้แจง

      บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ ได้จัดสร้างขึ้นโดยกำหนดเนื้อหาวัตถุประสงค์และวิชาการ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ หรืออาจจะเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะมีการเสริมแรงแก่ผู้เรียนโดยมีการเฉลยคำตอบให้ทันที โดยที่กำหนดเนื้อหาที่แบ่งเป็นตอนย่อยๆ โดยเสนอเนื้อหาทีละน้อย และให้นักเรียนฝึกค้นหาคำศัพท์ใหม่ๆด้วยตนเองและฝึกเฉลยกัน

 

                                   คำแนะนำสำหรับครู

 1. ครูควรศึกษาวัตถุประสงค์ทุกข้อตามคู่มือ
 2. ครูพิจารณาให้นักเรียนที่ไม่ผ่านวัตถุประสงค์ในเล่มนี้ศึกษาด้วยตนเองและทำข้อทดสอบก่อนเรียน (Pre test) และหลังเรียน (Post test)
 3. บทเรียนเล่มนี้ครูสามารถนำไปใช้สอนเสริมกับ

           3.1    นักเรียนที่เรียนรู้ช้า

           3.2    นักเรียนที่เรียนช้า กรณีหยุดเรียนหรือย้ายเข้ามาเรียนระหว่างปีการศึกษา

           3.3    ใช้สอนเสริมกับนักเรียนที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียน 

 

                                      คำแนะนำสำหรับนักเรียน

 1. บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองเล่มนี้ นักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองตามความสามารถมีกิจกรรมให้นักเรียนทำมีทั้งคำอธิบาย ตังอย่างแบบฝึกหัดและคำตอบพร้อมสรุป
 2. นักเรียนควรเข้าใจว่า บทเรียนนี้ไม่ใช่ทดสอบแต่มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
 3. ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยความมั่นใจ ถ้าทำไม่ได้หรือสงสัยก้พยายามดูบทเรียนที่ผ่านมาและคำตอบของนักเรียนสามารถตรวจดูกับเฉลยได้ทันที
 4. ก่อนที่รักเรียนจะศึกษาควรจะทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อนักเรีนรศึกษาจบแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนด้วย เสร็จแล้วตรวจคำตอบกับเฉลย เพื่อทราบความก้าวหน้าของนักเรียน
 5. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาและทราบผลความก้าวหน้าแล้วให้เก็บเอกสาร หรือสิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนให้เรียบร้อย เพื่อพร้อมที่จะเรียนทันที

 

                                           แบบทดสอบก่อนเรียน

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

 1. คำมาตรฐานสำหรับใช้ในการบอกตัวสะกดภาษาอังกฤษของ  A คืออะไร

      A. Ant               B. Alpha              C. Apple              D. Able         

  2. คำมาตรฐานสำหรับใช้ในการบอกตัวสะกดภาษาอังกฤษของ  B คืออะไร  

      A. Bird              B.Book                C.Boy                  D. Bravo

  3. คำมาตรฐานสำหรับใช้ในการบอกตัวสะกดภาษาอังกฤษของ  U คืออะไร

      A. University      B. Uniform           C.Umberlla           D. United      

  4. คำมาตรฐานสำหรับใช้ในการบอกตัวสะกดภาษาอังกฤษของ  K คืออะไร  

      A. Kilo              B. Key                  C. King                D. Kite

  5. คำศัพท์ใดที่ขึ้นต้นด้วยสระ แต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะ  

      A. Uniform        B. Enough            C. Every               D. End

   6.    A. an  Kite                                     B. an  Income                C. an  Son                       D. an  Universe

       7.    A. an  Cheap                               B. an  NGO.                   C. an  Uniform               D. an  Have

       8.    A. an  Use                                     B. an  Clean                    C. an  Insect                   D. an  Half

      

9.   ข้อใด ผิด

       A. an  House                                        B. an  LG.                       C. an  Elephen                   D. a  Ruler

      

10. ข้อใด  ถูก

       A. a  Ant                                              B. a  Bird                        C. an  Home                      D. an  University

 

ตรวจคำตอบหน้าถัดไป

 

 

 

ตรวจคำตอบจากเฉลย

 1. D

 

 1. C

 

 1. B

 

 1. B

 

 1. A

 

 1. B

 

 1. B

 

 1. C

 

 1. A

 

 

               10.A

 

จุดประสงค์ที่ 28

เรื่อง

การใช้ a และ an ได้อย่างถูกต้อง

 

            เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง บทเรียนจบแล้วจะช่วยให้นักเรียนสามารถทดสอบจุดประสงค์ให้ผ่านเกณฑ์ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา

ในบทเรียนได้แบ่งคำศัพท์และอธิบายการ a และ an ดังนี้

 1. A จะใช้นำหน้า ตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ A-Z ยกเว้น a e I o u

Cat ,  Hat ,  Hotel,  Bird,  House, Day,  Kite,  Half, Son, Clean, Home, Book, Sheep, Some time

 

 

 1.  An จะใช้นำหน้าตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยสระ เช่น a e I o u

Ant,  Elephant,   Idea,   Oil,  Umbrella,  Eyes,  Ears,  Ugly,  Indea    Enough,  End,  Income,  insect,

 

 

 1. คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ แต่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้องใช้ A นำหน้า

University,   United Nation,  Uniform,   Europe,  One,  Useful,  Universe Use

 

 

 1. คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ แต่อ่านออกเสียงสระต้องใช้ An นำหน้า

Hour,    NGO. ,   LG.

 

 

 

 

 

สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคน วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง การใช้ a และ an นะคะ  นักเรียนเคยทราบไหมคะว่า a กับ an นั้นใช้ต่างกันอย่างไร แต่นักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะ วันนี้ครูจะอธิบายการใช้ a และ an ให้ฟังนะคะ

  อันดับแรกครูขอถามนักเรียนที่น่ารักทุกคนของคุณครูก่อนนะคะว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษ มีทั้งหมดกี่ตัวคะ     (พยัญชนะภาษาอังกฤษมี 26 ตัวค่ะ คือ a-z)   และสระภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวคะ (สระภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 5 ตัวค่ะ คือ a e I o u)

นักเรียนเริ่มดูคำศัพท์เลยนะคะว่า a จะใช้นำหน้า คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย พยัญชนะค่ะ ตัวอย่างเช่น

Cat                       อ่านว่า  แคท                              หมายถึง  แมว

Hat                       อ่านว่า  แฮท                              หมายถึง  หมวก

Hotel                    อ่านว่า  โฮเทล                            หมายถึง  โรงแรม

Bird                      อ่านว่า  เบิร์ด                              หมายถึง  นก

House                  อ่านว่า  เฮาส์                              หมายถึง  บ้าน

Day                      อ่านว่า  เดย์                               หมายถึง  วัน

Kite                      อ่านว่า  ไคท์                               หมายถึง  ว่าว

Half                      อ่านว่า  ฮาล์ฟ                            หมายถึง  ครึ่ง

Son                      อ่านว่า  ซัน                                หมายถึง  ลูกชาย

Clean                   อ่านว่า  คลีน                              หมายถึง  สะอาด

Home                   อ่านว่า  โฮม                               หมายถึง  บ้าน

Book                    อ่านว่า  บุ๊ค                                หมายถึง  หนังสือ

Sheep                  อ่านว่า  ชีป                                หมายถึง  แกะ

Some time          อ่านว่า  ซัมไทม์                           หมายถึง  บางครั้ง

 

นักเรียนที่รักทุกคนคะ นักเรียนสังเกตได้หรือยังคะว่า คำศัพท์พวกนี้จะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ 

และขอให้นักเรียนทุกคนอ่านหลายๆรอบนะคะจะได้คล่อง เพราะจะมีการทดสอบหน้าถัดไปนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเป็นครู

คำสำคัญ (Tags)#เขียนอยู่ยังไม่เสร็จ

หมายเลขบันทึก: 361040, เขียน: 24 May 2010 @ 13:31 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:09 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)