รายงานการใช้และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ดิฉันได้สนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาก  ดังนั้นจึงสรรหางานต่างๆ  เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม  และได้ทราบว่าท่าน ครูสุขสันติ  แผนสมบูรณ์ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็ปไซด์ นักเรียนสามารถเรียนรู้เองได้  เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก  ดังนั้น  ดิฉันจึงได้นำบทคัดย่อของอาจารย์เขามาลงในบล็อกของดิฉัน
เพื่อให้คนที่ชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ จะได้นำไปประยุกใช้กับของท่านได้  ลองมาดูนะคะว่าท่านอาจารย์เขา  ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร  สอนอย่างไร  และได้ผลจากการพัฒนาแค่ไหน..ไปชมกันเลยค่ะ

บทคัดย่อ

             การจัดทำรายงานการใช้และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง30201 งานกราฟิกและนำเสนอ เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างและตัดแต่งภาพ (Photoshop CS2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ง30201 งานกราฟิกและนำเสนอ เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างและตัดแต่งภาพ (Photoshop CS2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ง30201 งานกราฟิกและนำเสนอ เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างและตัดแต่งภาพ (Photoshop CS2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา ง30201 งานกราฟิกและนำเสนอ เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างและตัดแต่งภาพ (Photoshop CS2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง30201 งานกราฟิกและนำเสนอ เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างและตัดแต่งภาพ (Photoshop CS2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ วิชา ง30201 งานกราฟิกและนำเสนอ เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างและตัดแต่งภาพ (Photoshop CS2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชา ง30201 งานกราฟิกและนำเสนอ เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างและตัดแต่งภาพ (Photoshop CS2) หลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง30201 งานกราฟิกและนำเสนอ เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างและตัดแต่งภาพ (Photoshop CS2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานได้จัดทำและพัฒนาขึ้น

                                       ผลการศึกษาพัฒนาพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา ง30201 งานกราฟิกและนำเสนอ เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างและตัดแต่งภาพ (Photoshop CS2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 19.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 32.50 ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ  32.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม แสดงว่านักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างและตัดแต่งภาพ(PhotoShop CS2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการพัฒนาที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง30201 งานกราฟิกและนำเสนอ เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างและตัดแต่งภาพ (Photoshop CS2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก (  =  4.18 ) เมื่อพิจารณาแยกด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ลักษณะของบทเรียน อยู่ในระดับมาก ทั้ง  5 ข้อ นักเรียนมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และระดับมากที่สุด 1 ข้อ  คือนักเรียนพอใจกับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทบทวนเสริมความรู้เมื่อมีเวลาว่าง และนักเรียนมีความพึงพอใจด้านการออกแบบบทเรียน 5 ข้อ มีความพึงพอใจด้านองค์ประกอบทั่วไป 5  ข้อ อยู่ในระดับมาก และในทุกประเด็นของรายการประเมิน นักเรียนมีความพอใจในระดับ มาก

ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการประดับชาติ  แสงคู่วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี นางสาวบุญชู  รักญาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา นางสาวกัญญาพร  อุ่นศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา นางเครือวัลย์  ประสานชีพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา นางสมรัก  พานิชวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี นายอมร  เจือตี๋ พนักงานมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (นักวิชาการ)สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวอรทัย  แต่งงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  นายพีระ  อินทร์สุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี และนางพัชราวลัย อินทร์สุข ผู้เป็นพี่เลี้ยงที่ดี ที่เสียสละเวลาอันมีค่า ช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำ แก้ไข การเขียนรายงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม   

                ขอขอบพระคุณ พ่อ แม่ พี่ น้อง และสามี ตลอดจนเพื่อนครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ที่คอยเป็นกำลังใจอย่างดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาของการจัดทำผลงานวิชาการในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

                คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ที่พึงมีจากรายงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมสร้างและตัแต่งภาพ(Photoshop CS2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานขอ มอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน

      สนใจติดต่อครูสุขสันติ  แผนสมบูรณ์ ได้ที่โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  นะคะ

หมายเลขบันทึก: 361007เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2010 11:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 11:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

สวัสดีค่ะ อ.อรทัย

นู๋อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายค่ะ

อ.อรทัยพักผ่อนมากๆนะคะ

นู๋เป็นห่วงค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง