ผลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPH Spring Meeting 2010

พื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 ซึ่งได้เตรียมการในเรื่องพื้นที่ไปแล้วประมาณ 70 % โดยคณะกรรมการพืชสวนโลกพอใจเป็นอย่างมากและมุ่งหวังว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จ และจะสามารถจัดงานได้ยิ่งใหญ่และโดดเด่นกว่าการจัดงานที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมาแล้ว

 

ตามที่ประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 และจากการประชุม AIPH Congress ครั้งที่ 61 นั้น สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ได้รับรองให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPH Spring Meeting 2010 ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนคณะกรรมการบริหารและประเทศสมาชิกของ AIPH จำนวน 29 ประเทศ36 องค์กร มารับทราบความก้าวหน้าการเตรียมพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 ของประเทศไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานของไทยต่อประเทศสมาชิก ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทางด้านพืชสวนทั้งในและต่างประเทศ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ และพัฒนาพืชสวนของไทย

ผลการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 86 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร AIPH ประเทศสมาชิก AIPH จำนวน 9 ประเทศ 15 องค์กร ได้แก่  ญี่ปุ่น  จีน  เนเธอร์แลนด์  ฮังการี  อินโดนีเซีย  สเปน  ตุรกี  เกาหลีใต้  สวิสเซอร์แลนด์  ไต้หวัน และประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยได้รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 ต่อคณะกรรมการบริหาร AIPH และประเทศสมาชิก AIPH  พร้อมทั้งได้นำคณะดังกล่าวตรวจเยี่ยมพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 ซึ่งได้เตรียมการในเรื่องพื้นที่ไปแล้วประมาณ 70 % โดยคณะกรรมการพืชสวนโลกพอใจเป็นอย่างมากและมุ่งหวังว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จ และจะสามารถจัดงานได้ยิ่งใหญ่และโดดเด่นกว่าการจัดงานที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมาแล้ว 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณ แห่งนี้นี่คืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

ดีใจจังค่ะ จะไปเที่ยวอีก ครั้งที่แล้วสวยมากมาก...