กิจกรรมวันมาฆบูชา

โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม

             พระราบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มีจุดม่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ คนไทยจะเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจดีงามได้ ก็ต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยมในด้านศาสนา ตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย และร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักในศาสนา จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตทีดี เสริมสร้างให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นกำลังที่ดี และเข้มแข็งของประเทศชาติ 

              ดังนั้น โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม จึงได้จัดให้มกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาเกิดความเข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเสริมสร้างการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนา