วิจัยชั้นเรียน

         ในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ครูได้มีการจัดทำวิจัยในชั้นรียนขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของนักเรียน และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 30 ที่กำหนดให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นการเพิมคุณภาพแก่ผู้สอน

         และในปีการศึกษา 2552 นี้ ครูได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในการปั้นผลงานศิลปะไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อันเนื่องมาจากยังมีทักษะไม่เพียงพอที่จะนำมาสร้างสรรค์ผลงาน จึงได้คิดหาวิธีการสอนปั้นรูปผลงานศิลปที่ง่ายต่อการเรียนรู้ และนำไปปั้นได้ โดยการวิธีการสอนปั้น 3 วิธี คือ

         1. ขึ้นโครงเป็นรูปทรงเลขาคณิต (เป็นสื่อนวัตกรรมวีดีโอซีดี)

         2. อิสระ (เป็นสื่อนวัตกรรมวีดีโอซีดี)

         3. รูปเลขาคณิต และอิสระ

   

เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และนำปใช้ในการเรียนการสอนเรื่อง การปั้น ต่อไป