ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ 42102  เรื่อง  Direct–Indirect Speech  และ  Conditional Sentences   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน    นางวรพรรณ  แสงสาคร

ปีที่ศึกษา    2551

บทคัดย่อ

 

                รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ 42102   เรื่อง  Direct–Indirect Speech  และ  Conditional Sentences  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2551  จำนวน  45  คน  ระยะเวลา  7 สัปดาห์

สัปดาห์ละ 2  คาบ คาบละ  60  นาที รวมใช้เวลา  14  คาบ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ประกอบด้วยชุดการสอน  ซึ่งมีแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน

                ผลการศึกษาพบว่า

                1. ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ 42102  เรื่อง Direct–Indirect Speech และ Conditional Sentences ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ

85.02/81.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 42102  เรื่อง Direct–Indirect Speech และ Conditional Sentences ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 42102  เรื่อง Direct–Indirect Speech และ Conditional Sentences ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในระดับมาก