ชื่อเรื่อง          :  รายงานการพัฒนานวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน       :  นางปิยนันท์  ศรีวิเชียร

ชื่อสถานที่    :  โรงเรียนวัดสวนแตง

ปีที่รายงาน    :  2552

 

บทคัดย่อ

                การรายงานการพัฒนานวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กำหนด 80/80 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ตามเกณฑ์เป้าหมาย คือ ร้อยละ 80 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ในการเรียนโดยใช้นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) และศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่ได้รับการเผยแพร่และใช้นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานเป็นผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดสวนแตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 29 คน ผลจากการพัฒนาพบว่า นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ทุกกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 หลังจากที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 82.87 สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน ผลการศึกษาความพึงพอใจนวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 3 เล่ม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่ได้รับการเผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 3 เล่ม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด