แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน 4

มีแนวทางการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะในโรงเรียนมาเผยแพร่เพิ่มเติมค่ะ สามารถนำไปปรับใช้เป็นบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะตามที่หลักสูตรใหม่กำหนดสำหรับนักเรียนทุกชั้นเรียนได้ค่ะ

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง หัวใจอาสา                                         เวลา  2  ชั่วโมง

สาระสำคัญ

                การได้ทำประโยชน์และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมตามความสามารถของตนเอง จะช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  รู้สึกรัก หวงแหนสมบัติของส่วนรวม ก่อให้เกิดการปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทำที่จะทำให้เกิดความชำรุดเสียหายต่อของส่วนรวม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          นักเรียน ตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ  อาสามีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนตามความสามารถของตนเอง และบันทึกการทำจิตสาธารณะในรอบสัปดาห์ของตนเองลงในแบบบันทึกหัวใจอาสา

จุดประสงค์การเรียนรู้

                1.  นักเรียนเห็นความสำคัญ หลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทำที่จะทำให้เกิดความชำรุดเสียหายต่อของส่วนรวม

                2.  นักเรียนถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม ในวิสัยที่ตนสามารถทำได้

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

                1.  ครูเล่านิทานเรื่องแมวน้อยหาบ้านให้นักเรียนฟัง  จากนั้นสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับนิทานดังกล่าว เช่น ถ้านักเรียนเป็นชมพู และเหมียว นักเรียนจะอยู่หมู่บ้านไหน เพราะอะไร

ขั้นดำเนินกิจกรรม

               2. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่าในโรงเรียนของเรามีปัญหาเหมือนในนิทานหรือไม่  ยังมีปัญหาอื่น ๆ อะไรอีกที่นักเรียนสังเกตเห็น  นักเรียนคิดว่าตนเองควรจะมีส่วนช่วยในการดูแลโรงเรียนของเราเหมือนเด็ก ๆ ในนิทานหรือไม่ อย่างไรบ้าง  โดยครูพยายามใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนัก และเห็นความสำคัญว่าเราทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  โดยเริ่มจากตัวเราก่อน เริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ  ง่าย ๆ ที่เราสามารถทำได้

              3. ให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ  ที่นักเรียนแต่ละคนสามารถทำได้จริงในเวลาก่อนเข้าเรียน  เวลาพักกลางวัน  หรือหลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้าน  เช่น การช่วยรดน้ำต้นไม้  การช่วยเก็บขยะ การช่วยครูบรรณารักษ์ห้องสมุด  เป็นต้น ตกลงร่วมกันว่าจะช่วยกันดูแลโรงเรียนของเรา (กิจกรรมจิตสาธารณะ)

             3. ครูแจกบันทึกหัวใจอาสาให้นักเรียนคนละ 1 เล่ม ให้นักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะตามที่เสนอในข้อที่ 4  ที่นักเรียนชอบสนใจหรือปฏิบัติได้   แล้วบันทึกกิจกรรมจิตสาธารณะที่นักเรียนทำในรอบสัปดาห์ลงในสมุดบันทึกนี้   นำเสนอครูในชั่วโมงต่อไป

            4. ในสัปดาห์ต่อมาครูตรวจบันทึกหัวใจอาสาของนักเรียนแต่ละคน  ให้นักเรียนบางส่วนนำเสนอกิจกรรมจิตสาธารณะที่นักเรียนไปทำ  ครูยกย่องชมเชยความมีน้ำใจของนักเรียน

ขั้นสรุป

1. สนทนาซักถามความรู้สึกของนักเรียนในการทำกิจกรรมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา  นักเรียนคิดว่าการกระทำของตนเองมีประโยชน์หรือไม่  มีกิจกรรมใดบ้างที่นักเรียนอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำ นักเรียนคิดว่าควรทำบันทึกต่อไปอีกหรือไม่  ครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญและปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

2. ให้นักเรียนทำบันทึกหัวใจอาสาต่อไป  และส่งให้ครูตรวจในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ 

สื่อการเรียนรู้

  1. บันทึกหัวใจอาสา
  2. นิทาน

การวัดผลประเมินผล

วิธีการวัด

  1. สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และตอบคำถามของนักเรียน
  2. ขอความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนลงชื่อรับรองการทำกิจกรรมในบันทึกหัวใจอาสาของนักเรียน
  3. ตรวจบันทึกหัวใจอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

เครื่องมือวัด

  1. แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน
  2. บันทึกหัวใจอาสา

เกณฑ์การประเมิน

  1. ผ่านการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป
  2. ทำกิจกรรมจิตสาธารณะพร้อมบันทึกในบันทึกหัวใจอาสา ได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินบันทึกหัวใจอาสา

ระดับ ดี นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะพร้อมบันทึกในบันทึกหัวใจอาสา 3 ครั้งขึ้นไป/สัปดาห์มีการลงชื่อรับรองจากครู หรือบุคลากรในโรงเรียน  มีรายละเอียดแสดงไว้ในการบันทึกแต่ละครั้งมาก เป็นการปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะที่ถูกต้อง เหมาะสม และหลากหลาย

ระดับ พอใช้ = นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะพร้อมบันทึกในบันทึกหัวใจอาสา 2 ครั้ง/สัปดาห์ มีการลงชื่อรับรองจากครู หรือบุคลากรในโรงเรียน มีรายละเอียดแสดงไว้ในการบันทึกแต่ละครั้งพอสมควร เป็นการปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะที่ถูกต้อง แต่ซ้ำ ๆ กันไม่หลากหลาย

ระดับ ปรับปรุง = นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะพร้อมบันทึกในบันทึกหัวใจอาสา 0- 1ครั้ง/สัปดาห์  มีการลงชื่อรับรองจากครู หรือบุคลากรในโรงเรียน หรือบันทึกหลายครั้งแต่ไม่มีการลงชื่อรับรอง / มีรายละเอียดแสดงไว้ในการบันทึกแต่ละครั้งเล็กน้อย แต่บางส่วนผิดหรือไม่ชัดเจน

 ข้อเสนอแนะ

                ก่อนเริ่มเรียนกิจกรรมแนะแนวในชั่วโมงอื่น ๆ ต่อไปทุกครั้ง  ครูควรยกตัวอย่างและชมเชยการทำกิจกรรมของนักเรียนบางคนสลับกันไปในแต่ละสัปดาห์  เพื่อเสริมแรงให้นักเรียนทำกิจกรรมจิตสาธารณะต่อไป

ตัวอย่างบันทึกหัวใจอาสา  

ประกอบการเรียนกิจกรรมแนะแนว เรื่องหัวใจอาสา

ชื่อ......................................................................................................................เลขที่...........

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ลงชื่อผู้รับรอง

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทานเรื่อง แมวน้อยหาบ้าน

      สีสวาทและสีชมพูเป็นแมวพี่น้องกัน  เมื่อทั้งสองเติบโตขึ้นจำเป็นต้องออกไปหาบ้านอยู่ด้วยตนเอง  ทั้งสองออกเดินทางไปยังหมู่บ้านตะวันออก พบป้ายชื่อ “หมู่บ้านอะไรก็ได้” เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านนี้ แมวทั้งสองเห็นบ้านปลูกกันระเกะระกะ บ้านบางหลังปลูกยื่นเข้ามาในถนน บางหลังปลูกในสวนสาธารณะ รถยนต์วิ่งทั้งด้านซ้ายและขวาตามใจคนขับ บนถนนมีรถชนกัน และมีคนบาดเจ็บอยู่ข้างทางไม่มีใครสนใจ คนในหมู่บ้านแต่งกายสกปรก ไม่สุภาพ ทุกคนอารมณ์หงุดหงิด สีสวาทและสีชมพูยืนมองรอบ ๆ พบแต่ความสับสนวุ่นวาย ไร้ระเบียบของคนในหมู่บ้าน จึงชวนกันเดินทางไปหมู่บ้านทางทิศตะวันตก ทั้งสองมาถึงหมู่บ้านชื่อ “รักระเบียบวินัย” สองข้างทางถนนในหมุ่บ้านปลูกต้นไม้ ดอกไม้ไว้สวยงาม มีป้ายบอกชื่อถนน และทางม้าลายให้เดินข้าม รถยนต์วิ่งอย่างถูกกฎจราจร บ้านแต่ละหลังมีรั้วกั้นพร้อมแสดงบ้านเลขที่ดูสวยงามน่าอยู่  คนในหมู่บ้านหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสุภาพ สะอาดตา สีสวาทและสีชมพูมองดูรอบตัวอย่างมีความสุข ทั้งสองจะสร้างบ้านและอยู่ที่หมู่บ้านรักระเบียบวินัยแห่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตสาธารณะ - การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#จิตสาธารณะ#กิจกรรมแนะแนว#จิตอาสา gotoknow#จิตสาธารณะ-การจัดการเรียนการสอน#จิตสาธารณะนักเรียน

หมายเลขบันทึก: 359495, เขียน: 17 May 2010 @ 23:05 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 03:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์

บังเอิญผมก็เป็นครูผู้สอนเหมือนกันกิจกรรมของท่านน่าสนใจมากครับอยากได้นิทานของท่านครับ

ถ้าท่านจะกรุณาก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับผมจะได้นำไปพัฒนาเด็กๆเหมือนท่านบ้างครับ

สวัสดีครับ

เขียนเมื่อ 

ลงเพิ่มให้แล้วนะค่ะ

นางน้อยมณี
IP: xxx.26.73.41
เขียนเมื่อ 

บังเอิญมาเจอดีใจมากค่ะและขอบคุณในความมีจิตอาสาของคุณของให้มีความสุขและเจริญตลอดปีกระต่ายนี้นะค่ะ