HRM and KM (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
AAR ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังสัมมนาวันแรก และ หาความต้องการวันต่อไป

ภาพกิจกรรม ลปรร เพื่อพัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร

 AAR วันแรกหลังกิจกรรม OD นำสู่ LO and KM

 ประเด็นที่ให้กลุ่ม ลปรร ในการทำ AAR มีดังนี้

  1.       ท่านได้เรียนรู้อะไรในวันที่ 22 สิงหาคม 2548
  2.       สิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2548
  3.       สิ่งที่อยากบอก
  4.       ข้อคิดจากหนังเรื่อง “มด”

สรุปการนำเสนอกลุ่ม

กลุ่ม 1 “น้ำหนุน” ร่วมแรง ร่วมใจ

1.        เรียนรู้ :  ได้เพื่อน วิธีคิด  ความสนุกสนาน คลายเครียด เทคนิคการให้บริการ  ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวการทำงานในโลกการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.        อยากเรียนรู้เพิ่มเติม : การสร้างเครือข่ายการทำงาน กลยุทธ์ในการทำงาน บทบาทหน้าที่ในการทำงาน ระบบผู้นำ ระบบการบริหารงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
3.        สิ่งที่อยากบอก : การฉายภาพสไลด์ คลายเครียด ไม่บรรยายอย่างเดียว
4.        ข้อคิด : การทำงานอย่างมีระบบ  ภาวะผู้นำ การคิดนอกกรอบ


กลุ่ม 2
1.      เรียนรู้ :  การทำงานเป็นทีม
2.      อยากเรียนรู้เพิ่มเติม :  การบริหารองค์กรที่ดี
3.      สิ่งที่อยากบอก : การบรรยายของวิทยากรที่ไม่นานเกินไป
4.      ข้อคิด :  มีแบบแผน แบ่งงานกันทำ ผู้นำเยี่ยม เปี่ยมด้วยระเบียบวินัย ใฝ่ใจปฏิบัติเคร่งครัดสู่เป้าหมาย

กลุ่ม 3 “รวงข้าว”

1.       เรียนรู้ : ได้เรียนรู้การสร้างมนุษยสัมพันธ์  การสร้างบุคลิกภาพอันนำไปสู่การให้บริการ การวางแผน การทำงานเป็นทีม การปรับตัวปรับใจ ความสามารถให้ทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ การวิเคราะห์ปัญหาพัฒนาคุณภาพงานและชีวิต
2.       อยากเรียนรู้เพิ่มเติม : อยากรู้วิธีคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
3.       สิ่งที่อยากบอก : อยากได้เอกสารประกอบการอบรมที่มีคุณภาพ
4.       ข้อคิด : การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในภาวะเร่งด่วน  ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การสั่งการ

กลุ่ม 4 “ปฏิรูป” พัฒนาสร้างแนวคิด พิชิตปัญหา
1.      เรียนรู้ : ได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
2.      อยากเรียนรู้เพิ่มเติม : ต้องการนำความรู้ ปัญหาองค์กร การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในองค์กร รู้เส้นทางการปฏิรูประบบราชการครั้งต่อไป
3.      สิ่งที่อยากบอก : อยากทำทำเนียบรุ่น(ผู้เข้าอบรมและทีมวิทยากร)  ,วุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม,การจัดงานควรปรับปรุง (ไม่มีพิธีเปิดได้ดูแลวิทยากร)
4.      ข้อคิด : การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การมีส่วนร่วมขององค์กร การรับความคิดเห็นของผู้อื่น  การวางแผนการทำงานร่วมกัน

กลุ่ม 5 “ดอกฝ้าย”
1.       เรียนรู้ : สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน แบ่งงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2.       อยากเรียนรู้เพิ่มเติม : ต้องการการพัฒนาสมรรถนะการทำงาน นำปฏิบัติได้จริง
3.       สิ่งที่อยากบอก : อบรมจะได้ผลจริงก็ต่อเมื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้บังคับบัญชา
4.       ข้อคิด : การแบ่งงานกันทำ ภาวะผู้นำ

กลุ่ม 6  “มดงาน”

1.      การประสานงาน การร่วมแสดงความคิดเห็นความคิด
2.      การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนำไปสู้การปฏิบัติจริง
3.      การทำงานเป็นทีม การคิดนอกกรอบ และต้องการให้ผู้นำมาอบรม
4.      ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน

JJ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#hrm#kku-km

หมายเลขบันทึก: 3594, เขียน: 07 Sep 2005 @ 20:16 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)