ภาพกิจกรรม ลปรร เพื่อพัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร

 AAR วันแรกหลังกิจกรรม OD นำสู่ LO and KM

 ประเด็นที่ให้กลุ่ม ลปรร ในการทำ AAR มีดังนี้

  1.       ท่านได้เรียนรู้อะไรในวันที่ 22 สิงหาคม 2548
  2.       สิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2548
  3.       สิ่งที่อยากบอก
  4.       ข้อคิดจากหนังเรื่อง “มด”

สรุปการนำเสนอกลุ่ม

กลุ่ม 1 “น้ำหนุน” ร่วมแรง ร่วมใจ

1.        เรียนรู้ :  ได้เพื่อน วิธีคิด  ความสนุกสนาน คลายเครียด เทคนิคการให้บริการ  ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวการทำงานในโลกการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.        อยากเรียนรู้เพิ่มเติม : การสร้างเครือข่ายการทำงาน กลยุทธ์ในการทำงาน บทบาทหน้าที่ในการทำงาน ระบบผู้นำ ระบบการบริหารงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
3.        สิ่งที่อยากบอก : การฉายภาพสไลด์ คลายเครียด ไม่บรรยายอย่างเดียว
4.        ข้อคิด : การทำงานอย่างมีระบบ  ภาวะผู้นำ การคิดนอกกรอบ


กลุ่ม 2
1.      เรียนรู้ :  การทำงานเป็นทีม
2.      อยากเรียนรู้เพิ่มเติม :  การบริหารองค์กรที่ดี
3.      สิ่งที่อยากบอก : การบรรยายของวิทยากรที่ไม่นานเกินไป
4.      ข้อคิด :  มีแบบแผน แบ่งงานกันทำ ผู้นำเยี่ยม เปี่ยมด้วยระเบียบวินัย ใฝ่ใจปฏิบัติเคร่งครัดสู่เป้าหมาย

กลุ่ม 3 “รวงข้าว”

1.       เรียนรู้ : ได้เรียนรู้การสร้างมนุษยสัมพันธ์  การสร้างบุคลิกภาพอันนำไปสู่การให้บริการ การวางแผน การทำงานเป็นทีม การปรับตัวปรับใจ ความสามารถให้ทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ การวิเคราะห์ปัญหาพัฒนาคุณภาพงานและชีวิต
2.       อยากเรียนรู้เพิ่มเติม : อยากรู้วิธีคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
3.       สิ่งที่อยากบอก : อยากได้เอกสารประกอบการอบรมที่มีคุณภาพ
4.       ข้อคิด : การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในภาวะเร่งด่วน  ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การสั่งการ

กลุ่ม 4 “ปฏิรูป” พัฒนาสร้างแนวคิด พิชิตปัญหา
1.      เรียนรู้ : ได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
2.      อยากเรียนรู้เพิ่มเติม : ต้องการนำความรู้ ปัญหาองค์กร การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในองค์กร รู้เส้นทางการปฏิรูประบบราชการครั้งต่อไป
3.      สิ่งที่อยากบอก : อยากทำทำเนียบรุ่น(ผู้เข้าอบรมและทีมวิทยากร)  ,วุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม,การจัดงานควรปรับปรุง (ไม่มีพิธีเปิดได้ดูแลวิทยากร)
4.      ข้อคิด : การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การมีส่วนร่วมขององค์กร การรับความคิดเห็นของผู้อื่น  การวางแผนการทำงานร่วมกัน

กลุ่ม 5 “ดอกฝ้าย”
1.       เรียนรู้ : สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน แบ่งงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2.       อยากเรียนรู้เพิ่มเติม : ต้องการการพัฒนาสมรรถนะการทำงาน นำปฏิบัติได้จริง
3.       สิ่งที่อยากบอก : อบรมจะได้ผลจริงก็ต่อเมื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้บังคับบัญชา
4.       ข้อคิด : การแบ่งงานกันทำ ภาวะผู้นำ

กลุ่ม 6  “มดงาน”

1.      การประสานงาน การร่วมแสดงความคิดเห็นความคิด
2.      การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนำไปสู้การปฏิบัติจริง
3.      การทำงานเป็นทีม การคิดนอกกรอบ และต้องการให้ผู้นำมาอบรม
4.      ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน

JJ