การบริหารจัดการในสถานศึกษา

ปัญญา
การบริหารจัดการในสถานศึกษา

 การบริหารจัดการในสถานศึกษา
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ   จัดแบ่งภารกิจงานมีดังนี้
๑. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
๒. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
๔. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้
๕. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
๗. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๘. งานนิเทศการศึกษา
๙. งานแนะแนวการศึกษา
๑๐. งานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครอบ ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๑๑. งานการรับนักเรียน
๑๒. งานทะเบียนนักเรียนและจัดทำสำมะโนนักเรียน
๑๓. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๑๔. งานห้องสมุด
๑๕. งานอื่นๆ
กลุ่มบริหารทั่วไป  จัดแบ่งภารกิจงานมีดังนี้
๑. สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
๒. งานธุรการ
๓. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๔. งานประชาสัมพันธ์
๕. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
๗. งานโภชนาการ
๘. งานอนามัยโรงเรียน
๙. งานสวัสดิการ
๑๐. งานโสตทัศนศึกษา
๑๑. งานอื่นๆ
กลุ่มบริหารงบประมาณ  จัดแบ่งภารกิจงานมีดังนี้
๑. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
๒. งานวิเคราะห์และจัดทำแผนของสถานศึกษา
๓. งานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ
๔. งานประชาสัมพันธ์
๕. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงินและการดำเนินงาน
๖. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๗. งานบริหารการเงิน
๘. งานบริหารการบัญชี
๙. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
๑๐. งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๑๑. งานตรวจสอบภายใน
๑๒. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
๑๓. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๔. การเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๕. งานอื่นๆ
กลุ่มบริหารงานบุคคล   จัดแบ่งภารกิจงานมีดังนี้
๑. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
๓. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ลงเวลา ลา และการออกจากราชการ
๔. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
๕. งานวินัยและการรักษาวินัย
๖. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
๗. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
๘. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๙. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
๑๐. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
๑๑. งานระดับชั้น คณะสี  และครูที่ปรึกษา
๑๒. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข
๑๓. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน
๑๔. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
๑๕. งานอื่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการในสถานศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารจัดการในสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 359071, เขียน: 16 May 2010 @ 08:51 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผู้นำ 4 ฝ่าย และทีมงาน ท่านจะเป็นผู้นำฝ่ายไหนครับ