EDUC 104

  ติดต่อ

  กำหนดการจัดการเรียนรู้  

สาระการเรียนรู้

-  นวัตกรรมการศึกษา

       -   การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

       -   การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

       -   แหล่งการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายการเรียนรู้

       -   การออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมิน  และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

      -   กรณีศึกษานว้ัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์์การเรียนรู้

       1.  รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

        2. วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้

        3. ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้

        5.  ออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

       6.  ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

       1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์

       2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้  และนวัตกรรมการเรียนรู้  และการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้ที่หลากหลาย

       3.  ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

       4.  รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

       5.  ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนที่หลากหลาย

       6.  ฝึกปฏิบัติออกแบบ  สร้าง  ทดลองใช้  ประเมินปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 35897, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:13:40+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

มานิต
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 
เป็นการเริ่มต้นที่ดี ขอให้หมั่นปรับปรุงข้อมูล ให้มีสาระและความรู้ที่จะเผยแพร่ให้เพื่อน ๆ ทราบ นอกจากนั้นให้ทำเว็บลิงค์ถึงเพื่อนทุก ๆ คนด้วย