บทเรียนสำเร็จรูป

 

ชื่อโครงการ  :  เพศศึกษาในวัยรุ่น

ชื่อผู้จัดทำโครงการ  :  นางสาววลีทิพย์  ยี่เก็งเอี่ยม

 

หลักการและเหตุผล

                ในโลกยุดปัจจุบันเป็นโลกยุคพัฒนา  จึงต้องการให้นักเรียนที่เริ่มเข้าในช่วงวัยรุ่น  ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องเพศศึกษาเพราะในปัจจุบัน  เรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สำคัญและต้องให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อลดปัญหาการตั้งท้องในวัยเรียน  การติดโรคทางเพศสัมพันธ์  และรู้จักป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยในช่วงวัยรุ่นได้

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นวัยรุ่นและเข้าใจเรื่องเพศศึกษามากขึ้น

2.  เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยและป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ได้

3.  เพื่อให้มีความรู้และป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

 

เนื้อหาวิชาเพศศึกษา

-          ปัจจัยที่มีบทบาทของแต่ละเพศ 

-          โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

-          การจัดการกับอารมณ์เพศของวัยรุ่น

-          การคุมกำเนิด

-          ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

2.  ผู้เรียนสามารถป้องกันตัวเองจากเพศตรงข้ามได้

3.  ผู้เรียนสามารถเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศในช่วงวัยรุ่นได้

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก  ตำราเรียนของ  ป. 6  Internet

2.  ศึกษาการทำบทเรียนสำเร็จรูปจากหนังสือ  และดูตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูปประกอบ

3.  ออกแบบบทเรียนสำเร็จรูป

4.  ดำเนินการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป

5.  นำบทเรียนสำเร็จรูปที่จัดทำเสร็จแล้วไปทดลองกับนักเรียนได้ทดลองเรียน

6.  ปรับปรุงเนื้อหาและแก้ไขข้อบกพร่อง

 

งบประมาณ

                ประมาณ  300  บาท

 

บรรณานุกรม

-           การผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน  “การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป”

-          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

-          www.teenpath.com

-          Sex.thaihealth.net