บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

ใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วย 10 เกณฑ์ดังนี้

1. การเป็นผู้นำทางวิชาการ

2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

3. การเป็นผู้อำนวยความสะดวก

4. ประสานความสัมพันธ์

5. การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร

6. การสร้างแรงจูงใจ

7. การประเมินผล

8. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

9. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

10. การส่งเสริมเทคโนโลยี

คุณลักษณะทางวิชาชีพ

มีลักษณะความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง นำการเปลี่ยนแปลง มีเป้าหมาย มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

คุณลักษณะส่วนบุคคล

บุคลิกดี  ไหวพริบดี มนุษยสัมพันธ์ดี  ซื่อสัตย์  ยุติธรรม  มีคุณธรรม  จริยธรรม ฯลฯ