คำนามทั่วไปเป็นคำนามที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ ได้แก่

คำนามที่ใช้เรียนคน เช่น man woman girl boy teacher student

คำนามที่ใช้เรียกสัตว์ เช่น cat dog tiger lion

คำนามที่ใช้เรียกสิ่งของ เช่น pen table chair flower 

คำนามที่ใช้เรียกสถานที่ เช่น school house