การประเมินผลตามสภาพจริง

จากหนังสือ          แคทส์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

ผู้แต่ง  ชนาธิป  พรกุล

         การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการของการพัฒนาให้มีคุณภาพปรับเปลี่ยนไปตามทุกสมัยโดยเฉพาะปัจจุบันใช้กระบวนการเน้นนักเรียนเป็นสำคัญหรือเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบโดยเฉพาะการสอนแบบการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง

         การประเมินผลตามสภาพจริงมีวิธีการประเมินแตกต่างกันของแต่ละบุคคลเพื่อก่อให้เกิดการประเมินตามความเป็นจริง  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน จึงขอยกตัวอย่างการประเมินผลตามสภาพจริง เช่น

       - การทดสอบ  เป็นการทดสอบโดยการใช้ความรู้  ความจริงและความเข้าใจพบว่าเป็นวิธีการที่     

         นิยมใช้อย่างแพร่หลาย

       - การสัมภาษณ์  เป็นการใช้วิธีการพบปะ   พูดคุย  สอบถามเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูล   ความจริง

       - การสาธิต  เป็นวิธีการที่ใช้โดยการทำให้ดู  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

       - การปฏิบัติ  เป็นวิธีการโดยใช้การฝึกปฏิบัติจริง  ทำให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติ

       - การสังเกต  เป็นวิธีการโดยใช้การสังเกต  การศึกษา การจดจำพฤติกรรมของผู้เรียน

       - การใช้แฟ้มสะสมผลงาน   เป็นวิธีการโดยใช้ผลงาน  ชิ้นงานของผู้เรียนเก็บรวบรวมเพื่อนำมาประเมิน

        เราต้องยอมรับว่าวิธีการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลตามสภาพจริงอย่างแท้จริง ยกตัวอย่าง  เช่น  นักเรียนคนหนึ่งปฏิบัติการพิมพ์ดีดไม่ได้ถ้าใช้ผลการสอบทดสอบเด็กนักเรียนคนนี้สอบไม่ผ่านทุกครั้ง ดังนั้น การประเมินผลตามสภาพจริง จึงใช้วิธีการใช้แฟ้มสะสมผลงานโดยนักเรียนทำการรวบรวมผลงานการพิมพ์ลงในแฟ้มสะสมผลงานผลงานจึงมาจากการพิมพ์ในรายคาบ ลดความเครียด ความกังวลของผู้เรียนแต่ข้อควรระวัง ครูสอนจะต้องทำความเข้าใจกับนักเรียนในชั้นเรียนนั้นๆ ให้เป็นอย่างดี ก็นับได้ว่าเป็นการประเมินผลผู้เป็นตามสภาพจริง เกิดความสุขในการเรียนและไม่เกิดความแตกต่าง
 
  ----------------------------------------------------------------------

   อ.รัตนาภรณ์ ปานแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาการ