จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแต่ละหน่วยงาน แต่ละคณะ แต่ละกลุ่มวิชา ศูนย์สำนักต่าง ๆ มหาวิทยาลัยก็ยังได้ขยายผลในการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจในกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 41-44 และขณะนั้ได้ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนจังหวัดในการจัดการความรู้ให้กับบุคลากร ขององค์การปกครองส่วนจังหวัด  ซึ่งทุกส่วนงานที่ได้เข้าร่วมการจัดการความรู้นอกจากจะได้ทราบองค์รวมของการจัดการความรู้แล้ว ร้อยละ 90 นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ แสวงหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน