Contact

ชื่อโครงการ

  ความรู้รอบตัวของน้องอนุบาล  

ทำไมต้องทำ

1.  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลรู้จักจำแนกสิ่งต่าง ๆที่อยู่ในชีวิตประจำวัน  เช่น  สิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งที่เป็นโทษหรือสิ่งอันตราย เช่นสัตว์มีพิษกับไม่มีพิษ

2.  เพื่อให้เด็กมีความรู้รอบตัวในเรื่องง่าย ๆ เช่น  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ทำแล้วได้อะไร

1.  ผู้เรียนมีทักษะในการจำแนกสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว

 ผู้จัดทำ

1.  นางสาวชิดตะวัน  เอี่ยมเจริญจิตต์

2.  นายอุดม  จันทร์สูง

3.  นางสาวนิฤมล  มิ่งประเสริฐ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 35625, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ชิดตะวัน

Recent Posts 

Comments (0)