โครงงานนวัตกรรมเพื่อการศึกษาเรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลข


โครงงานนวัตกรรมเพื่อการศึกษาเรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลข

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาเรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลข

 

 

โดย

นายฤทธิ์  ตาลี

รหัส 52741209    หมู่เรียนที่  02

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำเป็นต้องให้ผู้เรียนมีทักษะการบวก ลบ คูณ และการหารเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียน แต่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ห่างไกลจากตัวเมือง หรือตามถิ่นทุรกันดาร ส่วนใหญ่ผู้เรียนจะเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะมีปัญหาในการสื่อสารกับผู้สอน และมีพัฒนาการในการเรียนรู้ในเรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลข ที่ค่อนข้างช้า เมื่อเทียบกับผู้เรียนช่วงชั้นเดียวกันที่ศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในตัวเมืองหรือตัวอำเภอ

ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้ผลิตสื่อการสอนชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งได้นำหลักบูรณาการเข้ามาประยุกต์ใช้ คือรวมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาถิ่น เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมือง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างผลิตสื่อนวัตกรรมที่ถูกต้องและสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลขแก่ผู้เรียน

เอกสารอ้างอิง

-

ขอบเขตของนวัตกรรมที่นำไปใช้

                โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาในโครงการนี้ มีความมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ในสาระวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลข ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิตประจำวันเป็นของผู้เรียนอย่างมาก ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะนำสื่อนวัตกรรมการศึกษา บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องจำนวนสัญลักษณ์ และตัวเลข ฉบับนี้ ไปใช้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 1

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สื่อนวัตกรรมชุดการสอนเรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลข สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้

2. ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านการเรียนรู้เรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลข ดียิ่งขึ้น

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

                1.ศึกษาข้อมูลของผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลข และปัญหาด้านสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน               

                2.ศึกษาข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา ชุดการสอนเรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลข

                 3. ดำเนินการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา ชุดการสอนเรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลข

                 4.นำสื่อนวัตกรรมการศึกษา ชุดการสอนเรื่องจำนวน สัญลักษณ์ และตัวเลขไปรับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

                 5.ทดลองใช้สื่อกับกลุ่มตัวอย่างและหาข้อบกพร่องเพื่อทำการปรับปรุง

                 6.นำสื่อฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับสถานศึกษา

กระบวนการเรียนรู้

                 1.นำชุดการสอนมอบให้กับครูผู้สอนเพื่อทำการสอน

                 2.ใช้ชุดการสอนนี้ในการเรียนการสอนแบบเรียนรวมทั้งชั้น เพราะครูที่สอน

นั้นเป็นคนในพื้นที่ ซึ่งมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอยู่แล้ว โดยที่ครูจะเป็นคน

อ่านให้ผู้เรียนฟัง และให้ผู้เรียนท่องหรืออ่านตามชุดการสอน

                 3.ถ้าหากครูผู้สอนท่านใด ไม่สามารถใช้ชุดการสอนนี้ได้ เนื่องจากสื่อสาร

กับผู้เรียนไม่ได้ จะมีภาษากะเหรี่ยงกำกับไว้ด้านล่างของชุดการสอน เพื่อให้ง่ายต่อการ

สอนและสามารถเข้าถึงตัวผู้เรียนได้

                4.ชุดการสอน ชุดนี้จะเน้นที่การเข้าใจ เข้าถึง เพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่เป็น

เด็กชาวเขา ซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างขาดโอกาสทางการศึกษา และขาดบุคลากรทาง

การศึกษา

                5.หลังจากที่นำเอาชุดการสอนนี้สอนนักเรียนเสร็จแล้ว ก็นำเอาแบบ

ทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนทำ แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ชุดการสอนนี้อยู่ใน

ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงจำเป็นต้องให้ครูผู้สอนกำกับการทำแบบ

ทดสอบหลังเรียนอย่างใกล้ชิด

 

ระยะเวลาในการจัดทำ

                        ระยะเวลาในการจัดทำ ประมาณ 15 วัน

 

งบประมาณในการผลิต 250 บาท

หมายเลขบันทึก: 355618เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2010 20:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 12:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (6)

สวัสดีค่ะ

ชอบสอนคณิตเหมือนกันหรือค่ะ

ขอให้โครงการผ่านนะ

เนื้อหามาจากหลักสูตรใดครับ ...

และสื่อนวัตกรรมฯ ที่ว่า คืออะไร

หากเป็นที่นำเสนอมา แสดงว่า เป็นเพียงแค่สื่อเดี่ยวเท่านั้น มิได้มีกระบวนการเรียน กระบวนการที่อยากให้คิดตามที่ครูได้กำหนดไว้

ปรับโครงการด่วนครับ ;)

สื่อที่กล่าวมาเป็นเพียงสื่อแค่ชิ้นเดียว ครับ สื่อที่ครูอยากให้ทำ ต้องมีกระบวนการเรียนที่ชัดเจนกว่านี้ หลากหลายกว่านี้

ปรับด่วนครับ

เป็นแบบสำเร็จรูปสำหรับเด็กเล็ก ... ต้องออกแบบเพื่อเด็กเล็ก

แต่อาจจะต้องให้ครูคอยดูแล และเรียนเป็นรายบุคคล

อยู่ที่กระบวนการวางแผนกระบวนการเรียนครับ

ลองเขียนกระบวนการนี้มาให้ครูด้วยหน่อย

ว่าได หนุ่มดอยเต่า

โครงการยากก่อ

..

ตั้งใจทำ เน้อ

เดียวส่งบะทัน

สู้ ๆ ว่ะ

จากคนบ้านเดียวกัน

...

........................เทวดาเดินดิน

อืมม ไม่ได้อัพเดทเลย ?

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี