Knowledge sharing

การแบ่งปันความรู้
วันนี้อาจารย์ซูซูได้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นขั้นตอนการทำวิจัยของแต่ละคนว่ามีส่วนคล้ายและแต่กต่างกันอย่างไร ซึ่งทุกคนก็มีขั้นตอนเหมือน ๆ กัน จะแตกต่างเฉพาะในรายละเอียดปลีกย่อยในขั้นตอนการสำรวจ การลงมือปฏิบัติ เพราะบางครั้งการลงมือปฏิบัตินั้นอาจจะไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ก็จะต้องกลับไปสำรวจหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งประเด็นที่อาจารย์ซูซูให้ความสำคัญมากก็คือกลุ่มประชากรเป้าหมาย ว่าจะสามารถเป็นตัวแทนที่แท้จริงของกลุ่มหรือไม่ โดยเฉพาะหัวข้อของคุณศิริพงษ์และคุณสมทรง ที่เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับระดับนโยบาย เพราะแต่ละคนต่างมความคิดเห็นเป็นของตัวเอง บางทีอาจจะนำเอาความคิดเห็นของตัวเองไปเป็นความคิดของกลุ่ม และอาจารย์ยังเน้นในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ เพราะการจัดการความรู้ทุก ๆ เรื่องจะสำเร็จไม่ได้ถ้าหากทุกคนในองค์หรือในกลุ่มไม่มีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ก็สรุปได้ประมาณนี้เพราะอาจารย์อธิบายเร็ว ก็พยายามฟังและทำความเข้าใจเท่าที่ฟังทัน คงจะต้องพยายามอีกมากสำหรับภาษาอังกฤษ แต่ทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรยากเกินคำว่าพยายามค่ะ ขอขอบคุณสำหรับคณะอาจารย์ที่จัดให้มีวิชานี้ค่ะ ทำให้รู้ข้อบกพร่องตัวเองมากขึ้น ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge sharingความเห็น (0)