โครงกา

 บทเรียนสำเร็จรูป

เรื่อง "คำราชาศัพท์น่ารู้"

 

ชื่อผู้จัดทำโครงการ : นางสาวณัฐวรรณ   อินต๊ะโมงค์  รหัส 52741223 section 02

 

หลักการและเหตุผล : เนื่องจากการใช้คำราชาศัพท์เป็นเรื่องที่ไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะจดจำแต่ในปัจจุบันการใช้คำราชาศัพท์เป็นเรื่องรอบๆตัวเป็นการศึกษาเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการอ่านหนังสือวรรณกรรมต่างๆ วรรณคดี หนังสือพิมพ์ ข่าวสารเกี่ยวกับพระราชสำนักงาน ผู้จัดทำจึงจัดทำสื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำราชาศัพท์รอบตัว ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อคำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาในระดับต่อไปได้อย่างถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์ :

 1 ใช้บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนและศึกษาด้วยตัวเอง

 2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้คำราชาศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง

 3 เพื่อเป็นการให้นักเรียนใช้ความเข้าใจมากกว่าการท่องจำหรือการนั่งเรียนในห้องเรียน

 4 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ตามที่เรียนไปแล้วมาประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนขั้นต่อไป

 

ขอบเขตของสื่อ :  

 

 •  วิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาที่ 1
 •  ผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องคำราชาศัพท์
 •  ขอบเขตของเนื้อหา

- ความหมายของคำราชาศัพท์

 - ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์

 - หมวดอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย

- หมวดคำขัตติยตระกูล

- หมวดข้าวของเครื่องใช้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

สามารถผลิตสื่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง คำราชาศัพท์น่ารู้ ให้ผู้เรียนได้ความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 

ขั้นตอนการดำเนินการ :

1. เขียนโครงการ สื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำราชาศัพท์น่ารู้

2. ศึกษาความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ที่ควรรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาจะได้ัรับหากศึกษาสื่อการเรียนรู้

4. เนื้อหาของบทเรียนแบ่งเป็นกรอบ

 • คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพท์ 
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • บทนำเรื่องคำราชาศัพท์
 • กรอบที่ 1. ความหมายของคำราชาศัพท์และแบบทดสอบระหว่างเรียน
 • กรอบที่ 2. ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์
 • กรอบที่ 3. หมวดอวัยวะต่างๆของร่างกายและแบทดสอบระหว่างเรียน
 • กรอบที่ 4. หมวดขัตติยตระกูลและแบบทดสอบระหว่างเรียน
 • กรอบที่ 5. หมวดข้าวของเครื่องใช้และแบบทดสอบระหว่างเรียน
 • บทสรุป
 • แบบทดสอบหลังเรียน
 • คำเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนและเฉลยแบบทดสอบระหว่างเรียน
 • คู่มือการใช้โดยจะแยกจากตัวสื่อแต่จะทำให้อยู่ในกล่องเดียวกันเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

 

 

ระยะเวลาในการจัดทำ :

 28 เมษายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2553

 

งบประมาณ 

 • กระดาษโฟโต้230 แกรม 230 บาท
 • ค่าปริ้นงาน   200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่น 450 บาท

 รวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ        880 บาท

 

รรณานุกรม

 อัจฉรา  ชีวพันธ์ พัฒนาทักษะภาษาพัฒนาความคิดด้วยกิจกรรมการเล่นประกอบการสอนภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬามหาวิทยาลัย

อรพันธ์  ริตจันทร์ การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เล่ม 3 : เอกสารชุดปฏิรูปการเรียนของครูตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

WWW.PANYATHAI.OR.TH

www. Google.com