บทเรียนสำเร็จรูป

เรื่อง Nouns & Pronouns (คำนามและคำสรรพนาม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

ผู้จัดทำโครงการ     นางสาวเกียรติพร   มูลคำ      หมู่เรียน  ป52.02      รหัส  52741217

 

หลักการและเหตุผล  

                เนื่องจากภาษาอังกฤษมีบทบาทและความสำคัญในการดำเนินชิวิตอย่างมากในปัจจุบัน การใช้คำนามคำสรรพนามถือว่าเป็นพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

               ดังนั้นการทำสื่อชิ้นนี้เพื่อให้เด็กรู้จักคิดด้วยตัวเองเป็นสื่อที่พัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นพัฒนาการทางสมอง ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับคำนาม ประเภทของคำนาม คำสรรพนาม  และคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ  พร้อมตัวอย่างประกอบและแบบฝึกหัด  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะแก่ผู้เรียน และเรียนรู้ง่ายด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.4
  2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการพูด อ่าน เขียน และนำภาษาไปใช้ได้ถูกต้อง
  3. เพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจและอยากเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องคำนาม ประเภทของคำนาม คำสรรพนามและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้ (เนื้อหาวิชา, ระดับชั้น)
- สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.4

- เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับคำนาม ประเภทของคำนาม : คำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะ , คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ ,

  รูปเอกพจน์และรูปพหูพจน์  

- คำสรรพนาม  ชนิดของคำสรรพนาม  เช่น  Personal Pronouns, Possessive Pronouns, Reflexive Pronouns

  พร้อมแบบฝึกหัด  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน    

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำนาม ประเภทของคำนาม : คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ . รูปเอกพจน์และ

   รูปพหูพจน์  

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสรรพนาม  ชนิดของคำสรรพนาม  เช่น  Personal Pronouns,

   Possessive Pronouns, Reflexive Pronouns

- นักเรียนมีทักษะในการจำและเขียนภาษาอังกฤษที่ดีและเข้าใจง่าย
- นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินและสนุกไปกับการเรียน

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. จัดหาอุปกรณ์และศึกษาข้อมูลในเนื้อหาสาระที่จะจัดทำ
  2. ศึกษาขั้นตอนการทำบทเรียนสำเร็จรูป  ออกแบบและจัดทำ

  3. ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจแก้ไข 
  4. ส่งให้อาจารย์ตรวจแก้ไขปรับปรุง
  5. การนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้

กระบวนการเรียนรู้

-บทสำเร็จรูปนี้เป็นบทเรียนสำเร็จรูปเกี่ยวกับคำนามและคำสรรพนามภาษาอังกฤษ  ความรู้แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ

 ตอนที่  1  Nouns  (คำนาม)      ตอนที่  2  Pronouns (คำสรรพนาม)

 ซึ่งแต่ละตอนก็จะแบ่งเนื้อหาย่อยออกเป็น

 ตอนที่  1  Nouns  (คำนาม)    

           1.1   Common Nouns & Proper Nouns  (คำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะ)

           1.2   Countable Nouns - Uncountable Nouns  &  Singular - Plural  Forms 

                  ( คำนามนับได้ – คำนามนับไม่ได้ และ รูปเอกพจน์ – รูปพหูพจน์ )

 ตอนที่  2     Pronouns  (คำสรรพนาม)

           2.1   Personal Pronouns

           2.2   Possessive Pronouns

           2.3   Reflexive Pronouns

-ให้นักเรียนศึกษาความรู้แต่ละตอนและเนื้อหาย่อยตามลำดับ

-ก่อนจะศึกษาให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และตรวจคำตอบในหน้าถัดไป

-บทเรียนแต่ละตอนจะมีกิจกรรมแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นและมีคำเฉลยในหน้าถัดไป

-เมื่อนักเรียนศึกษาจนจบแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) และตรวจคำตอบจากเฉลยคำตอบหน้าถัดไป

 นักเรียนจะทราบความก้าวหน้าของตนเองเพื่อเปรียบเทียบกับผลทดสอบก่อนเรียน

 

ระยะเวลาในการจัดทำ
  1  พ.ค. 2553  –  2  มิ.ย.  2553

 

งบประมาณที่ใช้จริง

กระดาษ A4                              100   บาท

จัดทำปกรูปเล่ม                         150   บาท

หนังสือประกอบและวัสดุอื่นๆ         300   บาท             

 

บรรณานุกรม

สมัญญา  เจริญ  และ  ปริณ  ไพสุนทรสุข. Supplementary English Book (Grammar). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ พีบีซี

ผศ.ประนอม  สุรัสวดี. คู่มือเสริมสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2  ป.4-5-6. กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, 2537

เทพฤทธิ์  ยอดใส  และ  สุนี  คุมพล. เก่งอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, 2550