เด็กฝาง
นางสาว พานุมาศ ไคร้หมู

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม


 ชื่อโครงการ " บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วันธรรมสวนะ " ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้จัดทำโครงการ
  

นางสาว พานุมาศ    ไคร้หมู  รหัสประจำตัว 52741238 หมู่เรียนที่ 2 

 หลักการและเหตุผล

 
       ในปัจจุบันเด็กยังขาดการปลูกฝังและส่งเสริมในด้านการปฏิบัติตน ของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อกิจของสงฆ์ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักศาสนา วิชาพระพุทธศาสนาจัดได้ว่าเป็นรายวิชาที่มีเนื้อส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมความดีงามของนักเรียน ที่มีอยู่แล้ว ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นไป อีกทั้งยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีความเสียสละ มีคุณธรรม ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และตามขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณซึ่งจะเป็นผลให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนกิจกรรมดังที่กล่าวมา เป็นคนดี และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสงบตลอดไป ได้อีกทางหนึ่งข้าพเจ้าจึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดในการสร้างสื่อการสอนบทเรียนสำเร็จรูปในการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้เด็กได้รับและตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนา  

     

  วัตถุประสงค์

1. บอกความหมายของวันธรรมสวนะหรือวันพระได้

2. บอกความสำคัญของวันธรรมสวนะหรือวันพระได้

3. บอกวิธีปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะหรือวันพระได้

4. นักเรียนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา

  ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้ (เนื้อหาวิชา, ระดับชั้น)
 

     เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา โดยในเนื้อหากล่าวถึงวันสำคัญทางศาสนาพุทธ

ซึ่งได้กล่าวถึงความหมาย,ความสำคัญ,วิธีการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะโดยการสอดแทรก

แบบทดสอบต่างๆที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เป็นบทเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของวันธรรมสวนะหรือวันพระได้

2. นักเรียนบอกความสำคัญของวันธรรมสวนะหรือวันพระได้

3. นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะหรือวันพระได้

4. เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและสนุกไปกับการเรียน

5. นักเรียนที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม
    ทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. เขียนวางแผนการการทำโครงการ 

  2. จัดแผนการทำ พร้อมหารูปภาพประกอบ แบบทดสอบต่างๆในเนื้อหาบทเรียนสำเร็จรูป

  3. ลงมือการผลิตบทเรียน

  4. นำบทเรียนสำเร็จรูปที่ได้ไปสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

  5. นำความคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงบทเรียนสำเร็จรูปให้ดีขึ้น

  6. นำบทเรียนสำเร็จรูปที่ได้รับการปรับปรุงส่งครู

 

กระบวนการเรียน

1. เมื่อครูศึกษาเนื้อหาในบทเรียนสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วครูพูดเกริ่นนำวิธีการทำบทเรียนสำเร็จรูปว่าต้องมีวิธีการทำอย่างไรหลังจากนั้นครูนำผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหา โดยก่อนเข้าสู่เนื้อหาครูอธิบายการทำแบบทดสอบก่อนเรียน ครูเริ่มอธิบายความหมายและความสำคัญของวันธรรมสวนะและในเนื้อหานั้นจะมีตัวการ์ตูนเพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจบทเรียนด้วยสีสันและคำพูดที่เสริมแรงบวกในการทำบทเรียน

2. นักเรียนอ่านเนื้อหาในกรอบแต่ละกรอบพออ่านเสร็จก็จะมีแบบฝึกหัดระหว่างเรียนให้นักเรียนทำไปด้วย

3. ในกระบวนการสอนนั้นผู้เรียนก็ทำแบบผึกหัดประกอบไปด้วยจนครบ 8 กรอบซึ่งผู้เรียนจะสนุกกับการเรียนเนื้อหามีการอธิบายเรื่องเป็นเรื่องสั้นๆที่มีเนื้อความรวบรัดและมีรูปภาพเกี่ยวกับวันธรรมสวนะทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย

5. หลังจากที่ครูสอนในเนื้อหาพร้อมให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปด้วยจนครบทั้ง 8 กรอบแล้วก็จะมีการสรุปเนื้อหาที่เรียนมา

6. พอสรุปเนื้อหาให้นักเรียนฟังเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน จบการสอน

 

 ระยะเวลาในการจัดทำ
 

    2 สัปดาห์
   

 งบประมาณที่ใช้จริง

   งบประมาณการจัดทำ  300 บาท

บรรณานุกรม : ช่วงชั้นที่ 3. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด, 2549.

        วิริยะ บุญยะนิวาสน์และคณะ. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4.

พิมพ์ครั้งที่ 7. นนทบุรี : บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด, ม.ป.ป.

        สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2.

กรุงเทพมหานคร : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด, 2550.

        สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์และคณะ. ชุดปฏิรูป : รู้วิธีการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร :บริษัท สำนัก     พิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด, 2546.

 

 

หมายเลขบันทึก: 354611เขียนเมื่อ 28 เมษายน 2010 09:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 11:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (8)

สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋า

อันว่าผูรับผิดชอบมันมีด้วยรึเพื่อน แล้วเพื่อนไม่มีบรรณานุกรมหรือคะ

แถมพึ่งรู้นะเนี่ยว่าเพื่อนจะสอนวิชาภาษาอังกฤษ ^_^ เอาไว้ให้เราปรึกษามั่งเด้อ อิอิอิ

สวัสดีค่ะ...เด็กฝาง

พี่มาเป็นกำลังใจให้ ต้องผ่านแน่ๆค่ะ สู้ สู้

ปรับเป็นสื่อนวัตกรรมฯ ที่มีสื่อที่หลากหลาย อาจจะเหมาะสม เช่น ชุดการเรียน/ชุดการสอน

แต่จะทำเป็น "บทเรียนสำเร็จรูป" ก็ยังได้ แต่ต้องให้แบบฝึกภายในเยอะหน่อย

ปรับดูครับ ;)

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์

หนูจะไปปรับเนื้อหาให้ดีขึ้นนะคะ

เขียนกระบวนเรียนของบทเรียนด้วยนะครับ ว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง เชื่อมต่อได้อย่างไร

เริ่มอย่างไร จบอย่างไร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี