ห้องสมุดโรงเรียนมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู อาจารย์    และนักเรียน    เพราะเป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวม  และให้บริการวัสดุสารนิเทศ  ความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารต่างๆ ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้สำคัญในโรงเรียน  เพราะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาศึกษาหาความรู้  เรียนรู้วิทยาการต่างๆ ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นแหล่งพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์อันสำคัญยิ่ง  คือ  นิสัยการสนใจใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นนิสัยสำคัญที่โรงเรียนต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  การที่โรงเรียนมีห้องสมุดที่ดี  มีบริการที่ดี  ย่อมมีโอกาสที่จะสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้  ดังนั้น  ในการจัดห้องสมุดให้สามารถบริการนักเรียน ครูอาจารย์  บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้อย่างกว้างขวาง หลากหลายนับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษายิ่งนัก

              ๑. การจัดบรรยากาศห้องสมุด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก

 

  

 โปรดอ่านฉบับเต็ม