HRM and KM (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการนำการจัดการความรู้ เป็นเทคนิคร่วม

ภาพ กิจกรรม OD_HRM_KM

  สืบเนื่องจากการที่ Guru ของเรา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ได้แนะนำให้บูรณาการ นำการจัดการความรู้ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร ทางทีมงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทบทวนกิจกรรม ( AAR ) ที่ได้เข้าไปดำเนินการ เพื่อพัฒนาบุคลากรในจังหวัดแห่งหนึ่ง ในระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๔ สิงหาคม และ ผู้บริหารระดับต้นในจังหวัดที่สอง ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยแนวทางบูรณาการในการพัฒนา ตน คน องค์กร มีการปรับกระบวนทัศน์ สร้าง ค่านิยม สร้างวัฒนธรรม โดยนำกระบวนการ "การจัดการความรู้" โดยดำเนินเรื่อง ด้วยการนำ "Story Telling and Dialogue " มาใช้

 ข้างล่างเป็นตัวอย่างกำหนดการ เพื่อ ลปรร กับ ทีม UKM อื่นๆ ที่อาจมีการดำเนินการที่ครอบคลุมกว่าทีม UKM_KKU

 ตัวอย่าง "โครงการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ ปี ๒๕๔๘" จังหวัด "ล"

 วันที่ ๑

   กิจกรรม องค์กรในโลกแห่งการแข่งขัน

   กิจกรรม มนุษยสัมพันธ์ สร้างสรรค์บุคลิกภาพ

   กิจกรรม จิตวิญญาณเพื่อบริการที่เป็นเลิศ

   กิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา พัฒนา คุณภาพงาน และ ชีวิต

 วันที่ ๒

   กิจกรรม ปรับแนวคิด พิชิตเป้าหมาย ( Organization Change and Goal Setting )

   กิจกรรม ขวนขวายสู่หมู่ ( Team Building )

   กิจกรรม เพื่อนรักนักฝัน ( Review Mission/Goal/KPI )

   กิจกรรม สร้างสรรค์แนวคิด  ( Organization Value and Culture )

   กิจกรรม นำนิมิตรสู่ฝัน  ( How to Implementation and Maintian Culture and Value in Unit )

 วันที่ ๓

   กิจกรรม การเรียนรู้ภายในองค์กร และ การจัดการความรู้  ( LO and KM )

   กิจกรรม ลปรร ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในองค์กร )

    ๑. การสร้างขวัญ และ กำลังใจ

    ๒. ราชการใสสะอาด

   กิจกรรม ไฟปรารถนา ในการบริหารจังหวัดที่ดี ( Passion Plan for Good Governance in Province )

   กิจกรรม การสร้าง ชุมชนแนวปฏิบัติ CoP

  ปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ วางแผนติดตาม ผลสัมฤทธิ์ ภายในสามเดือน

นี่เป็นเพียงตัวอย่างครับ

ด้วยความเคารพ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)