สาระการเรียนรู้ 

ระดับประถมศึกษา / นก

ระดับ ม.ต้น / นก 

ระดับ ม.ปลาย / นก 

1.ทักษะการเรียนรู้

1. ทักษะการเรียนรู้

                        (ทร 11001)

5

1. ทักษะการเรียนรู้  
                         (ทร 21001)

5

1. ทักษะการเรียนรู้
                         (ทร 31001)

5

2.ความรู้พื้นฐาน

1. ภาษาไทย    (พท 11001)

2.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน          
                        (พต 11001)

3. คณิตศาสตร์ (พค 11001)

4. วิทยาศาสตร์ (พว 11001)

3

3

 

3

3

1. ภาษาไทย     (พท 21001)

2. ภาษาอังกฤษใน
   ชีวิตประจำวัน(พต 21001)

3. คณิตศาสตร์  (พค 21001)

4. วิทยาศาสตร์ (พว 21001)

4

4

 

4

4

1. ภาษาไทย     (พท 31001)

2. ภาษาอังกฤษเพื่อ

   ชีวิตและสังคม(พต 31001)

3. คณิตศาสตร์  (พค 31001)

4. วิทยาศาสตร์ (พว 31001)

5

5

 

5

5

3.การประกอบ

  อาชีพ

1.ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ            
                        (อช 11001)

2.ทักษะการประกอบอาชีพ
                        (อช 11002)

3.พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
                        (อช 11003)

2

 

4

 

2

1.ช่องทางการพัฒนาอาชีพ      
                        (อช 21001)

2.ทักษะการพัฒนาอาชีพ  

                         (อช 21002)

3.พัฒนาอาชีพให้มี
   ความเข็มแข็ง(อช 21003)

2

 

4

 

2

1. ช่องทางการขยายอาชีพ

                         (อช 31001)

2. ทักษะการขยายอาชีพ

                         (อช 31002)

3. พัฒนาอาชีพให้

    มีความมั่นคง(อช 31003)

2

 

4

 

2

4.ทักษะการ

   ดำเนินชีวิต

1. เศรษฐกิจพอเพียง  
                        (ทช 11001)

2. สุขศึกษา พลศึกษา
                       (ทช 11002)

3. ศิลปศึกษา  (ทช 11003)

1

 

2

 

2

1. เศรษฐกิจพอเพียง
                       (ทช 21001)

2. สุขศึกษา พลศึกษา
                       (ทช 21002)

3. ศิลปศึกษา   (ทช 21003)

1

 

2

 

2

1. เศรษฐกิจพอเพียง
                        (ทช 31001)

2. สุขศึกษา พลศึกษา
                       (ทช 31002)

3. ศิลปศึกษา  (ทช 31003)

1

 

2

 

2

5.การพัฒนาสังคม

1.สังคมศึกษา (สค 11001)

2.ศาสนาและหน้าที่

   พลเมือง      (สค 11002)

3.การพัฒนาตนเอง

   ชุมชนสังคม(สค 11003)

3

2

 

1

1.สังคมศึกษา (สค 21001)

2.ศาสนาและหน้าที่

   พลเมือง       (สค 21002)

3.การพัฒนาตนเอง

   ชุมชนสังคม (สค 21003)

3

2

 

1

1. สังคมศึกษา  (สค 31001)

2. ศาสนาและหน้าที่

    พลเมือง        (สค 31002)

3. การพัฒนาตนเอง

   ชุมชนสังคม  (สค 31003)

3

2

 

1

      รวม

14  รายวิชา

36

14  รายวิชา

40

14  รายวิชา

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ การเรียนรู้รายวิชาบังคับ หลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน 2551

เปิดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2553 สำหรับนักศึกษาใหม่เท่านั้น