จิตสำนึกในความเป็นครู

**********

                 

ในการเข้าค่ายฤดูร้อนพัฒนานักศึกษาทุน ค.บ. 5 ปี ครั้งที่ 1 เขตอีสานตอนล่าง  ของนักศึกษาทุนที่รู้จักกันในนาม  “ครูพันธุ์ใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคอีสานตอนล่างทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดขึ้น ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม  โดยงานนี้มีนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 50 คน อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 2 ท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

              จากการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดสามวันที่ผ่านมา  ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆหลายอย่าง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดี ที่สามารถนำมาพัฒนาตัวนักศึกษาเองให้เป็นครูที่ดีในอนาคตได้  และที่สำคัญที่สุดคือการได้สร้างจิตสำนึกในความเป็นครูที่ดีให้กับตัวนักศึกษาเอง ซึ่งจะขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในความเป็นครู ดังนี้

1.   ความตรงต่อเวลา  ซึ่งก่อนที่นักศึกษาทุนทั้ง 50 คนจะออกเดินทางไปเข้าค่ายในครั้งนี้ ได้มีการแจ้งนัดหมายเวลาในการออกเดินทาง คือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 น.  ซึ่งนักศึกษาทุนทุกคนก็ให้ความร่วมมือและตรงต่อเวลากันเป็นอย่างดี และเมื่อได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดขึ้น ส่วนใหญ่แล้ว เพื่อนนักศึกษาทุกคนก็จะตรงต่อเวลาซึ่งส่งผลให้กิจกรรมต่างๆดำเนินไปตามเวลาที่กำหนด

2.   ความรับผิดชอบ  ก่อนที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมในการเข้าค่ายครั้งนี้  นักศึกษาได้มีการจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบต่างๆไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น และเมื่อได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ นักศึกษาทุกคนก็สามารถทำหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การทำกิจกรรมต่างสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

3. ความเสียสละและสามัคคี  ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันทำกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือต่างมหาวิทยาลัย  เช่น กิจกรรมฐานผจญภัยพัฒนาจิตใจครูพันธ์ใหม่ 12 ฐาน โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเสียสละและสามัคคี  ซึ่งเพื่อนๆหลายคนภายในกลุ่มก็เสียสละทั้งแรงกายแรงใจช่วยเพื่อนอีกหลายคนภายในกลุ่มให้สามารถทำกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปได้

4. ความมีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีทั้งแขกผู้ใหญ่จากมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์และรักษากิริยามารยาทต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้เพื่อนๆหลายคนก็ทำได้ดี เหมาะสมกับการที่จะไปเป็นครูในอนาคตซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งดีที่นักศึกษาทุกคนได้รับหลังจากได้ร่วมกิจกรรมตลอดสามวันที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับนี้มาใช้พัฒนาตัวเองให้เหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต และสามารถที่จะนำสิ่งดีๆนี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ทุกคนได้เป็นคนดีที่สมบูรณ์และมีคุณภาพของสังคมและของประเทศ  อันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป