สามารถนำความรู้จากการพัฒนาสื่อ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อ CAI ที่พัฒนาขึ้น