ความคาดหวังในการเรียน

peit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
CAI
สามารถนำความรู้จากการพัฒนาสื่อ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อ CAI ที่พัฒนาขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานา นาโนเทคโนโลยีความเห็น (0)