แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวป.4 กิจกรรมที่ 2 เรื่องความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมที่ 2 ต่อจากเรื่องรวมดวงใจค่ะ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมที่ 2 ความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว                                             

มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว

มาตรฐานที่ 2  มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

มาตรฐานที่ 4  มีความสามารถในการปรับตัว และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข     

สาระสำคัญ  

                กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  พึ่งตนเอง  มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม  มีสุขภาพจิตดี  มีสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

                นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว  เรียนรู้ถึงบริการและประโยชน์ที่ได้รับจากบริการต่าง ๆ จากงานแนะแนวและสามารถรับบริการได้อย่างถูกต้อง

 จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว
 2. บอกขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนวได้
 3. บอกประโยชน์และสามารถใช้บริการต่าง ๆ ของงานแนะแนวได้อย่างถูกต้อง
 4. เห็นความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว

 สาระการเรียนรู้

 1. ความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว
 2. ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว
  1. กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา
  2. กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ
  3. กิจกรรมแนะแนวด้านชีวิตและสังคม
 3. งานบริการแนะแนว 5 ด้าน
  1. งานศึกษาและรวบรวมข้อมูล
  2. งานบริการข้อมูลสารสนเทศ
  3. งานบริการให้คำปรึกษา
  4. งานบริการป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ
  5. งานติดตามและประเมินผล

กระบวนการจัดกิจกรรม  

ขั้นนำ  

 1. ครูสนทนาแนะนำตัวเองกับนักเรียนและอนุญาตให้นักเรียนถามคำถามเกี่ยวกับครูได้4-5คำถามเพื่อทำความรู้จักกันในเบื้องต้น
 2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมแนะแนวภาคเรียนที่ 1

ขั้นดำเนินกิจกรรม  

 1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนรู้จัก 
 2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ในเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมที่ 1 เรื่องความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว เกี่ยวกับความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว  ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว และงานบริการแนะแนวทั้ง 5 ด้าน  โดยครูสร้างความเข้าใจและแนะนำเพิ่มเติม  เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนในชั่วโมงแนะแนว และการรับบริการต่าง ๆ
 3. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองในใบงานท้ายกิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียน

ขั้นสรุป  

 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว  การจัดการเรียนในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว  บริการและการรับบริการรวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากบริการต่าง ๆ ของงานแนะแนว

 สื่อการเรียนรู้

 1. เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   กิจกรรมที่ 1 เรื่องความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว
 2. ใบความรู้และใบงาน

การวัดผลประเมินผล

วิธีการวัด  

 1. สังเกตการสนทนาตอบคำถามของนักเรียน
 2. การสรุปความรู้เข้าใจจากบทเรียน

เครื่องมือวัด  

 1. ใบงานจากเอกสารประกอบการเรียน
 2. แบบประเมินการผ่านกิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน  

 1. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม
 2. ตอบคำถามได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 70

 ใบความรู้กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมที่ 2 เรื่องความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  พึ่งตนเอง  มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม  มีสุขภาพจิตดี  มีสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 

1.ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว

-     กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา              -  กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ

-     กิจกรรมแนะแนวด้านชีวิตและสังคม 

2.  บริการของงานแนะแนว 

  1.  บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายบุคคล เป็นการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อการรู้จักเป็นรายบุคคล นำไปสู่การช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

2. บริการสนเทศ เป็นบริการที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยวิธีการต่างๆ ทั้งในรูปการบริการปกติและโครงการต่างๆแก่นักเรียน

3.  บริการให้คำปรึกษา เป็นการให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม ด้วยคณะครูฝ่ายแนะแนว

4. บริการป้องกันส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือ เป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ให้เต็มศักยภาพ และช่วยเหลือในกรณีขัดสนต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา

5.  บริการติดตามผล เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อค้นหาข้อสรุปข้อบกพร่อง เพื่อนำมาปรับปรุงงานบริการต่อไป

                3.  การวัดผลประเมินผลกิจกรรมแนะแนว  

 1. นักเรียนจะต้องมีเข้าร่วมกิจกรรม(เวลาเรียน)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2. นักเรียนผ่านการประเมินแต่ละกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด

ทั้งนี้ จะทำการประเมินผลเป็นรายภาค และประเมินผลเป็น  = ผ่าน และ มผ = ไม่ผ่าน ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องได้ผลการเรียน

ใบงานประกอบการสอนกิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมที่ 2 เรื่องความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว

 ให้นักเรียนตอบคำถามและทำเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวเอง

ชื่อ.......................................................................................ชื่อเล่น.........

เกิดวันที่.....เดือน......................................พ.ศ......................อายุ................

บิดา.................................... อาชีพ...................สถานที่ทำงาน.....................

มารดา..................................อาชีพ....................สถานที่ทำงาน...................

มีพี่น้องทั้งหมด(นับตัวนักเรียนด้วย)...............คน  นักเรียนอาศัยอยู่กับ.................

วิชาที่นักเรียนถนัดที่สุด...............................................................................

งานอดิเรก................................................................................................

อนาคตฝันไว้ว่า...................................................................................

เพื่อนสนิท..............................................บุคคลที่ไว้ใจ..........................

หากมีปัญหาจะปรึกษา..........................................................................

สภาพครอบครัวของนักเรียน           ¡ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน                  ¡ บิดามารดาแยกกันอยู่ 

¡ บิดามารดาหย่าร้างกัน                ¡ บิดา/มารดาถึงแก่กรรม ระบุ.........................................

¡ อื่น ๆ ...........................................................................................

สภาพความเป็นอยู่ในบ้านของนักเรียน ¡ มีความสุข อบอุ่นดี              ¡ ค่อนข้างมีความสุข

¡ ค่อนข้างมีปัญหา (ระบุปัญหา)..................................................................

¡ มีปัญหาและไม่สบายใจบ่อยมาก(ระบุปัญหา)..................................................

ฐานะทางครอบครัวของนักเรียน ¡ ไม่เดือดร้อน                     ¡ มีปัญหาบ้างบางครั้งแต่ไม่ขัดสน

¡  มีปัญหาด้านการเงินมาก

สภาพที่โรงเรียน                  ¡ นักเรียนมีความสุขดี                  ¡ ค่อนข้างมีความสุข

¡ ไม่อยากมาโรงเรียน เพราะ.........................................................................

.................................................................................................................................................................. 

อยากบอกครูว่า.....................................................................................

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมแนะแนว

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมแนะแนวป.4#แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวป.4กิจกรรมที่ 2

หมายเลขบันทึก: 351291, เขียน: 12 Apr 2010 @ 16:25 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทายในวันหยุดนักขัตฤกษ์  สบายดีนะค่ะ
 • วันนี้บุษราได้นำภาพสายน้ำเย็น ๆ มาฝากกันค่ะ         

                                                                              

คุณครู สุมาลี คำมี อายุ 51 ปีนะจ๊ะ
IP: xxx.26.128.56
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับครูนะปีนี้พี่ได้สอนแนะแนวเด็ก

บังเอิญข้อมูลตรงประเด็นมากขอบคุณจากใจจริง

อยากคุยด้วยจังมีข้อเสนอแนะอะไรส่งเมล์ให้ด้วยนะ

ครูอุบลฯ

เขียนเมื่อ 

ครูสุมาลี คะ พี่ไม่ได้ให้เมลไว้ค่ะ พี่สนใจกิจกรรมแนะแนวชั้นไหนคะ ถ้าหนูมีจะส่งให้พี่เอาไปประยุกต์ใช้นะคะ ส่วนใหญ่ก็ปรับปรุงจากกิจกรรมแนะแนวของศูนย์แนะแนวที่เคยไปอบรมมา จากการค้นหาในอินเทอร์เนต และจากวิทยานิพนธ์ของนศ.ป.โท ต้องเอามาประยุกต์เองค่ะ

สุภามณี
IP: xxx.172.221.177
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่ได้จบครูมา แต่ได้ชั่วโมงสอนกิจกรรมแนะแนว ป.1 กับ ป.4 แต่เข้ามาดูในกิจกรรมแนะแนวของครู

วราภรณ์ ทำให้เข้าใจมากขึ้น ถ้าอย่างไรรบกวนส่งกิจกรรมแนะแนวของ ป.1 กับ ป.4 ให้ด้วยได้ไหมค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ สุภามณี

พอดีไม่ได้สอนป.1 ค่ะ ส่วนป.4 จะหาเวลาอัพเพิ่มให้นะคะ ถ้าจะให้ส่งให้ก็ไม่รู้จะส่งยังไงค่ะ

ครูสิราณี
IP: xxx.53.156.236
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้แนะแนว ป. 1 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สมปอง เพียงขวัญหทัย
IP: xxx.29.60.99
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ผมเป็นนักศึกษาสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวครับ

เนื่องจากว่าเทอมนี้ผมได้ทดลองสอน

ผมจึงอยากได้แผนการจัดการเรียนรู้แนะแนวระดับประถมศึกษาครับ ขอบคุณครับ

ญาณิน บัวบุญ
IP: xxx.183.216.62
เขียนเมื่อ 

เข้าไปอ่านแล้วสนใจการพัฒนากิจกรรมแนะแนวติดต่อทางmailหน่อยนะคะ

จินดา
IP: xxx.93.212.199
เขียนเมื่อ 

ดีครับ..ขออนุญาตนำไปใช้นะครับ..ใบงาน

ยายะห์
IP: xxx.53.182.107
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าพี่พอจะมีแผนการสอนกิจกรรมแนะแนวที่เกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการปรับตัวไหมค่ะ + ใบงานด้วยน่ะค่ะ จะดูเป็นตัวอย่างน่ะค่ะ (ขอบคุณค่ะ)

ครูนวรัตน์
IP: xxx.183.161.215
เขียนเมื่อ 

น้องเป็นครูอยู่ที่จังหวัดประจวบค่ะ ตอนนี้ต้องมารับกิจกรรมแนะแนวของนักเรียนชั้นป.4 แต่ยังมีความรู้น้อยเลยอยากขอแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้งภาคเรียนที่ 1-2 เพื่อจะไปศึกษาและนำไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนหน่อยค่ะ  .......เพิ่งจะมาทำงานเป็นครูได้แค่2 ปีเองค่ะ  ขอคำชี้แนะด้วยนะ

Kruwaraporn
IP: xxx.77.205.165
เขียนเมื่อ 

ครูยายะห์และครูนวรัตน์คะ น้องไม่ได้ฝากเมลไว้พี่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรค่ะ

ปลูกรัก คนเจียมตน
IP: xxx.48.200.128
เขียนเมื่อ 

การสอนแนะแนวนักเรียน  ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญนัก  แต่ถ้ามีใครจัดกิจกรรมฯ ผมชื่นชม

krukaew
IP: xxx.93.181.142
เขียนเมื่อ 


  มือใม่หัดสอนแนะแนว  ขอขอบคุณสำหรับแบบฝึกนะค่ะ