จุดเด่นในการบริหารจัดการชุมชน

เพื่อนมองเพื่อน

        ในวันที่ 20 มิถุนายน ทีมวิจัยจาก ม.วลัยลักษณ์ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแกนนำในหมู่ที่ 1,4,6,8 โดยได้ใช้เวลาหลังเลิกงาน ตอนเย็นนัดทานข้าวและพูดคุยกันที่บ้านแกนนำหมู่ที่ 4 บ้านคุณภูวนารถ รัตนวงศ์ ประธานกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งในวันนี้ก็ให้แต่ละหมู่บ้านช่วยมองกองทุนของเพื่อนว่ากองทุนของเพื่อนมีจุดเด่นในเรื่องอะไรบ้าง จากการที่ได้สัมผัส และทำงานร่วมกันมา ซึ่งพอที่จะสรุปจุดเด่นของทั้ง 4 หมู่บ้านได้ดังนี้คือ

หมู่ที่ 1 บ้านในโคร๊ะ

  1. คนในหมู่บ้านมีความเสียสละ บริจาคที่สำหรับทำที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน

  2. สามารถประสานกับธนาคารหมู่บ้าน ให้มาทำการวันเดียวกันกับกองทุนหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้สมาชิกเสียเวลา และเงินในบัญชี 3 ของกองทุนก็นำไปฝากกับธนาคารหมู่บ้าน

  3. เป็นหมู่บ้านที่มีคนเก่งในเรื่องวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเพลงบอก มโนราห์ หนังตะลุง

  4. ส่งเสริมการจัดงานวันเด็ก ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน เอากองทุนมาเป็นตัวเดินนำในการทำกิจกรรม และเปิดกว้างให้ชุมชนอื่นเข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งคนในชุมชนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

  5. เป็นหมู่บ้านที่มีจุดเด่นในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรสมัยใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านาะพานราง

  1. เป็นหมู่บ้านที่มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียนจบไม่สูง แต่ตั้งใจทำงานเต็มที่

  2. มีกลวิธีในการจัดการกับลูกหนี้ที่ไม่ชำระเงินกู้ ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกหนี้ 1 ราย ไม่จ่ายคืนเงินกู้ กองทุนจะไม่ปล่อยเงินกู้ จนกว่าจะมีการชำระเงินกู้ครบถ้วนก่อน ซึ่งจะใช้สมาชิกกู้เป็นตัวบีบให้คนที่ค้างชำระมาชำระเงินกู้ตามกำหนด

  3. เป็นหมู่บ้านกลุ่มองค์กรการเงินที่หลากหลาย ทำให้ลดการขัดแย้งในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านอู่ทอง

  1. เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็ก ควบคุมได้ง่าย กระจายข่าวสารได้ทั่วถึง ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน

  2. แกนนำในหมู่บ้านมาจากผู้นำที่หลากหลาย เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน

  3. ผู้ใหญ่เป็นคนเรียกประชุมประจำเดือน สามารถลดความขัดแย้งในชุมชนได้

  4. มีการประชุมทุกเดือน ในวันที่ 15 กลุ่มทุกกลุ่มในหมู่บ้านมาประชุมพร้อมกัน ถือเป็นการพบปะพูดคุยกันของทุกกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมู่ที่ 8 บ้านไสรัษ์

  1. เป็นหมู่บ้านแห่งการรอบรู้ คือ จะติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอยู่เสมอ

  2. เป็นหมู่บ้านที่อาศัยอยู่เป็นหย่อมบ้าน กระจายข่าวสารได้ทั่วถึง

  3. มีแกนนำในชุมชนที่มีความรู้ในเรื่ององค์กรการเงินชุมชน และทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่

  4. เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมากที่สุด

        ซึ่งจากจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อน ๆ ก็ได้หยิบในบางเรื่องไปใช้กับกองทุนของตนเองด้วย ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่มกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็อยากให้ทุกกลุ่มได้ช่วยเหลือกัน "เหมือนพี่สอนน้อง" "เพื่อนสอนเพื่อน" เพื่อให้ตำบลกะหรอได้พัฒนาและเดินหน้าต่อไป

     โอกาสหน้าจะนำเสนอจุดเด่นของหมู่บ้านที่เหลือให้ทราบต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)