แนวทางการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรงระดับพื้นที่ ปี 2549

            (5 มิ.ย. 49) ไปร่วมประชุมและกล่าวปราศัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรงระดับพื้นที่ ปี 2549 เวทีภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความเห็นโดยอาศัยบันทึกย่อดังต่อไปนี้

            เมืองไทยแข็งแรง หมายความรวมถึง

                             ·       ประชาชนแข็งแรง

                             ·       พื้นที่ (พร้อมประชาชนในพื้นที่) แข็งแรง

                             ·       พื้นที่ย่อย (ที่มีระบบจัดการอย่างบูรณาการ) แข็งแรง

                            ·       ตำบล / เทศบาล แข็งแรง

                             ·       พื้นที่ปฐมภูมิ (ตำบล / เทศบาล) แข็งแรง

                            ·       พื้นที่ทุติยภูมิ (จังหวัด / กลุ่มจังหวัด) แข็งแรง  

                   ·       พื้นที่ตติยภูมิ (ภูมิภาค / ประเทศ) แข็งแรง

            ยุทธศาสตร์          :  พื้นที่เป็นฐาน บูรณาการทุกส่วน

                        หรือ        :  พื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนและกลไกในพื้นที่มีบทบาทสำคัญ

            สอดรับกับ           :  ชุมชน / ตำบล เป็นสุข

                                       :  เมือง / เทศบาล น่าอยู่

            ซึ่งเป็นฐานของ   :  จังหวัดแข็งแรง

            เปรียบเทียบกับ    :  แก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของเหรียญเดียวกันที่อีกด้านหนึ่ง คือ เมืองไทยแข็งแรง

            เริ่มจาก               :  พื้นที่ โดยพื้นที่ เพื่อพื้นที่

            ส่งเสริมให้            - จัดการตนเอง

                                         - จัดการกันเอง

                                         - จัดการเชื่อมประสานกับภายนอก

              ภาพแสดง

            1. การเชื่อมประสานระหว่างกลไกและกิจกรรมภายในพื้นที่

            2. การเชื่อมประสานระหว่างกลไกและกิจกรรมภายนอกพื้นที่

            3. การเชื่อมประสานระหว่างภายในพื้นที่กับภายนอกพื้นที่

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

22 มิ.ย. 49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)